Velikonoce 2022

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá

 10.4.2022 NEDĚLE-Květná neděle

OSTRAVICE 8.00 mše

BÍLÁ 10.30 mše 

14.4.2022 ČTVRTEK-Zelený čtvrtek

OSTRAVICE 17.00 Mše na památku poslední večeře Páně 

15.4.2022 PÁTEK-Velký pátek, den přísného postu a újmy v jídle

OSTRAVICE 15.00 Památka umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání)

BÍLÁ 17.00 Památka umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání) 

16.4.2022 SOBOTA-Bílá sobota. Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi!!! Děkujeme!!!

OSTRAVICE 19.00 Noční vigilie (bohoslužba slova, obnova křestních slibů, eucharistická slavnost) 

17.4.2022 NEDĚLE-Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční. 

OSTRAVICE 8.00 mše

BÍLÁ 10.30 mše

STARÉ HAMRY 11.30 mše 

18.4.2022 PONDĚLÍ-Pondělí velikonoční

OSTRAVICE 8.00 mše

Přeji požehnané Velikonoce!

Velikonoce 2022

 
Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá
Velikonoce 2022
 
10.4.2022 NEDĚLE-Květná neděle
OSTRAVICE 8.00 mše
BÍLÁ 10.30 mše
 
14.4.2022 ČTVRTEK-Zelený čtvrtek
OSTRAVICE 17.00 Mše na památku poslední večeře Páně
 
15.4.2022 PÁTEK-Velký pátek, den přísného postu a újmy v jídle
OSTRAVICE 15.00 Památka umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání)
BÍLÁ 17.00 Památka umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání)
 
16.4.2022 SOBOTA-Bílá sobota
OSTRAVICE 19.00 Noční vigilie (bohoslužba slova, obnova křestních slibů, eucharistická slavnost)
 
17.4.2022 NEDĚLE-Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše
BÍLÁ 10.30 mše
STARÉ HAMRY 11.30 mše
 
18.4.2022 PONDĚLÍ-Pondělí velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

(Slovo sv. Jana Zlatoústého:) Je-li kdo nábožný a bohabojný, nechť se pokochá touto blahou a jasnou slavností. Je-li kdo sluhou moudrým, nechť vejde s veselím v radost Pána svého. Strádal-li kdo tím, že se postil, nechť obdrží nyní odměnu. Pracoval-li kdo od první hodiny, nechť přijme dnes mzdu spravedlivou. Přišel-li kdo po třetí hodině, nechť koná slavnost s díky. Dospěl-li kdo po šesté hodině, nechť nezoufá, neboť nic mu nebude ubráno. Dospěl-li kdo po deváté hodině, ať přistoupí bez rozpaků a bázně. Dostihl-li kdo o jedenácté hodině, ať se nebojí a přistoupí: neboť Vládce jest laskavý a přijme posledního jako prvního; uspokojí toho, kdo přišel o jedenácté hodině, právě tak jako dělníka od hodiny první (Mat 20,13); milostiv jest k poslednímu a laskavý k prvnímu; i onomu dává i tohoto obdaruje; přijímá skutky a vítá úmysly; váží si činnosti a chválí návrhy. Pročež vejděte všichni v radost Pána svého. I první i druzí mzdu přijměte. Bohatí i chudí společně jásejte; zdrženliví i nedbalí ctěte tento den. Kdo se postili i kdo se nepostili, radujte se dnes. Stůj jest plný, požívejte všichni. Pokrm jest připraven, nikdo ať neodchází lačný. Všichni požívejte hostiny víry, všichni přijměte bohatství dobroty. Nikdo ať nenaříká, že má nedostatek; neboť zjevilo se společné království. Nikdo ať nepláče nad přestupky, neboť z hrobu zazářilo odpuštění. Nikdo se neboj smrti, neboť nás vysvobodila smrt Spasitelova. Zničil ji ten, který od ní byl jat, a přemohl peklo, když do něho sestoupil. Peklo se zarmoutilo, když okusilo z jeho těla. Předvídaje to, prorok Izaiáš zvolal: Peklo bylo plno trpkosti, když tebe tam dole potkalo (Iz 14,19). Bylo plno trpkosti, neboť bylo odstaveno. Bylo plno trpkosti, neboť bylo přemoženo, bylo plno trpkosti, neboť bylo umrtveno; bylo plno trpkosti, neboť bylo sesazeno; bylo plno trpkosti, neboť bylo spoutáno. Přijalo tělo a připadlo Bohu. Přijalo zemi a utkalo se s nebem. Přijalo, co vidělo, a upadlo do toho, čeho nevidělo. Kde jest, smrti, osten tvůj? Kde, peklo, tvé vítězství (1 Kor 15,55)? Kristus vstal z mrtvých, a tys svrženo. Kristus vstal z mrtvých, a padli démonové. Kristus vstal z mrtvých, a radují se andělé. Kristus vstal z mrtvých, a vládne život. Kristus vstal, a není nikoho v hrobě. Kristus vstal z mrtvých, stav se prvotinou těch, kteří zesnuli (1 Kor 15,20). Jemu náleží sláva a panování na věky věkův. Amen.