Požehnání lektorům biblických čtení

Neděle Božího slova

 

 

POŽEHNÁNÍ LEKTORŮM

BIBLICKÝCH ČTENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující texty na základě materiálů vydaných Papežskou radou pro novou evangelizaci připravila LK ČBK.

 

Obřad slavnostního vstupu s evangeliářem a průvodu před evangeliem se může konat při každé slavnostní bohoslužbě. O neděli Božího slova použití knihy evangelií velmi vhodně odkazuje na Krista, který je přítomen při liturgii ve svém slově.

 

Ke zdůraznění významu Božího slova lze použít následujícího požehnání těm, kteří při farní liturgii předčítají z Písma. Toto požehnání je možné udělit u příležitosti Neděle Božího slova anebo v jiný vhodný den a je možné je každoročně opakovat. Toto požehnání nenahrazuje oficiální ustanovení k lektorátu biskupem.

Vstupní průvod

 

Věřící, kteří ve farnosti předčítají z Písma a budou přijímat požehnání, zaujmou již před začátkem mše svaté místo v blízkosti ambonu nebo oltáře (např. v prvních řadách hlavní lodi).

 

Mše svatá začíná obvyklým způsobem. Doporučuje se slavnostní vstupní průvod s kadidlem, křížem a svícemi, při němž se přináší evangeliář, který se dle liturgických předpisů položí na oltář. Evangeliář ve vstupním průvodu nese jáhen, v jeho nepřítomnosti lektor (i bez ustanovení do služby biskupem). Evangeliář nikdy nenese celebrující kněz ani koncelebrant. Knihu evangelií není možné nahradit lekcionářem nebo Biblí.

 

Po úvodním pozdravu pronese kněz tato nebo podobná slova:

 

Bůh, který nám dal podíl na své nesmírné lásce, poslal své Slovo mezi nás, abychom tak poznali jeho lásku. Kristus Ježíš se stal člověkem, ukázal nám milosrdnou tvář svého Otce a přinesl nám ujištění o usmíření.

 

Dnes slavíme s celou církví Neděli Božího slova. Otevřme svá srdce Božímu působení v Písmu svatém, ať objevíme smysl svého života ve světle Slova, které se stalo tělem.

 

Nejprve však prosme Pána za odpuštění hříchů, abychom důstojně přijali jeho slovo a slavili eucharistii.

 

Následuje třetí způsob úkonu kajícnosti.

 

Úkon kajícnosti

 

Po chvíli ticha pronáší kněz, jáhen nebo někdo z přisluhujících tato zvolání:

 

Kněz:

Věčné Slovo, stal ses člověkem a svým slovem jsi uzdravoval a odpouštěl, Pane: Smiluj se nad námi.

 

Lid: Pane, smiluj se nad námi.

 

Kněz:

Svým slovem nás stále voláš k obrácení a následování, Kriste: Smiluj se nad námi.

 

Lid: Kriste, smiluj se nad námi.

 

Kněz:

Tvé slovo mocí Ducha proměňuje lidská srdce, Pane: Smiluj se nad námi.

 

Lid: Pane, smiluj se nad námi.

 

Kněz úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

 

Lid odpoví: Amen.

 

Úkon kajícnosti je možné nahradit obřadem žehnání vody a kropení lidu.

 

Poté bohoslužba pokračuje chvalozpěvem Sláva na výsostech Bohu jako obvykle.

 

Evangelium

 

Zatímco se zpívá aklamace před evangeliem Aleluja s příslušným veršem, přináší se kniha evangelií (evangeliář) od oltáře k ambonu. Průvod mohou doprovázet přisluhující se svícemi a kadidlem.

 

Po skončení evangelia jáhen nebo kněz políbí knihu na místě textu evangelia a v doprovodu přisluhujících ji zanese na připravené, vhodně upravené a důstojné místo. Hořící svíce se mohou umístit po stranách otevřeného evangeliáře.

 

Následuje homilie.

 

Požehnání lektorům Biblických čtení

 

Po homilii se kněz obrátí k přítomným těmito slovy:

 

Drazí bratři a sestry,

 

my všichni, kdo jsme byli pokřtěni, máme za úkol poznávat Boha prostřednictvím jeho slova, zvěstovat ho všem a vydávat o něm svědectví, zejména těm lidem, kteří se s ním dosud nesetkali. Dnes chceme prosit o požehnání pro některé naše bratry a sestry, kteří se zvláštním způsobem věnují hlásání Božího slova.

 

Toto jsou jména těch, kdo v našem společenství předčítají Písmo svaté.

 

Kněz nebo jáhen čte jména lektorů.

Každý z nich se přitom postaví, případně vystoupí z lavice, a řekne:

 

Zde jsem.

 

Po představení lektorů kněz pokračuje:

 

Vzývejme Ducha Svatého,

aby sestoupil na tyto naše bratry a sestry,

aby mohli novým způsobem přijmout

a předávat slovo živého Boha.

 

Celé shromáždění může zazpívat píseň k Duchu Svatému (např. Kancionál, č. 422), případně společně recitovat následující modlitbu k Duchu Svatému nebo jinou vhodnou modlitbu či píseň:

 

Přijď, Duchu svatý,

vejdi ke mně, do mého srdce a do mé mysli.

Naplň mě svou chápavostí,

abych mohl poznávat Otce v rozjímání slov evangelia.

Naplň mě svou láskou,

abych tě i dnes, povzbuzen tvým slovem,

nalezl v událostech a v lidech, které potkávám.

Naplň mě svou moudrostí,

abych ve světle tvého slova

uměl žít a docenit vše, co prožívám.

Naplň mě vytrvalostí,

abych trpělivě pronikal do Božích tajemství,

ukrytých ve tvém slově.

 

(sv. Tomáš Akvinský)

 

Poté celebrant s rukama vztaženýma nad lektory pronáší následující modlitbu:

 

Bože, chválíme a velebíme tě za to,

že v tajemném plánu tvého milosrdenství

se tvé věčné Slovo stalo člověkem a přebývalo mezi námi,

abychom byli vysvobozeni z otroctví hříchu.

 

Po svém zmrtvýchvstání,

předtím, než vystoupil k Otci,

poslal tvůj Syn apoštoly do všech končin světa,

aby hlásali národům evangelium života.

 

Shlédni, prosíme, Bože,

milostivě také na tyto své služebníky a služebnice,

kterým žehnáme k četbě tvého slova v našem shromáždění.

 

Přispěj jim na pomoc, ať Božímu slovu sami naslouchají,

přijímají ho a uchovávají ve svém srdci.

Ať je Boží slovo proniká a stále více v nich roste,

aby podle něho věrně žili.

 

Vlij do jejich srdcí svého Svatého Ducha,

ať všichni, kdo jim budou naslouchat,

získávají k tvému slovu něžnou náklonnost

a inspirováni tvým slovem ať tě chválí za dary tvé lásky.

 

Skrze Krista, našeho Pána.

 

Všichni:

 

Amen.

 

 

Kněz se vrátí k sedadlu a mše svatá pokračuje obvyklým způsobem vyznáním víry a přímluvami.

 

Přímluvy

 

Kněz u sedadla se sepjatýma rukama uvede modlitbu přímluv těmito nebo podobnými slovy:

 

Obraťme se nyní k našemu Bohu a přednesme mu své prosby.

 

Jáhen nebo lektor od ambonu pronáší tyto nebo podobné úmysly a všichni odpovídají Prosíme tě, vyslyš náš.

 

Prosme za biskupy, kněze a jáhny, aby slovy i skutky hlásali Kristovo evangelium a sami podle něj žili.

 

Prosme za představitele obcí a státu, aby jednali moudře a spravedlivě.

 

Prosme za naše (farní) společenství, abychom stále více rozuměli Písmu a plněji z něho žili.

 

Prosme za nemocné a trpící, aby jim četba Bible přinášela pokoj a naději.

 

Prosme za ty, kdo nevěří v Boha, aby zaslechli jeho slovo a obrátili se.

 

Prosme za sebe navzájem, abychom byli v četbě Písma vytrvalí a čerpali z něj sílu pro každý den.

 

Kněz s rozepjatýma rukama přímluvy uzavře:

 

Vyslyš nás, všemohoucí Bože, skrze Krista, našeho Pána.

 

Všichni:

 

Amen.