Noc kostelů 2. června 2023

Pouť ve farnosti Ostravice

 
OSTRAVICE farní kostel Nejsvětější Trojice

4.6.2023 v 10.00 hod.

OSTRAVICE farní kostel

Nejsvětější Trojice

Ikona Nejsvětější Trojice

 

Genesis 18, 1-15

 • 1I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.
 • 2Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi
 • 3a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.
 • 4Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom.
 • 5Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.“ Odvětili: „Učiň, jak říkáš.“
 • 6Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: „Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby.“
 • 7Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil.
 • 8Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to . Zatímco jedli, stál u nich pod stromem.
 • 9Pak se ho otázali: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: „Tady ve stanu.“
 • 10I řekl jeden z nich : „Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna.“ Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu.
 • 11Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský.
 • 12Zasmála se v duchu a řekla si: „Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec.“
 • 13Tu Hospodin Abrahamovi řekl: „Pročpak se Sára směje a říká: ‚Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?‘
 • 14Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“
 • 15Sára však zapírala: „Nesmála jsem se,“ protože se bála. On však řekl: „Ale ano, smála ses.“
 • https://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=genesis%2018,1-15
 •  

 • 1. čtení – Ex 34,4b-6.8-9

  Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý.

  Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.

  Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, (Mojžíš) se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom (Hospodin) prošel kolem něho a zvolal: "Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!" Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: "Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví."

   

  Evangelium – Jan 3,16-18

  Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen.

  Slova svatého evangelia podle Jana.

  Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího."

   

  Preface o Nejsvětější Trojici

  Jediné božství ve třech osobách

  V.:  Pán s vámi.
  O.:  I s tebou.
  V.:  Vzhůru srdce.
  O.:  Máme je u Pána.
  V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
  O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

  Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
  dobré a spasitelné,
  svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
  abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

  Neboť tys jeden Bůh a jeden Pán
  se svým jednorozeným Synem a Duchem svatým.
  Nejsi s nimi jedna osoba, ale jediné bytí v Trojici.
  A tys nám zjevil, a my věříme a vyznáváme,
  že tvůj Syn a Duch svatý má s tebou tutéž jedinou slávu.
  Tímto vyznáním víry v pravé a věčné božství
  klaníme se i každé osobě zvlášť
  i jedinému bytí, jediné svatosti a moci.

  Pro ni tě chválí všichni andělé i archandělé,
  cherubové i serafové,
  a bez ustání jedním hlasem volají:

 

Z listů svatého biskupa Atanáše

(Ep. 1 ad Serapionem, 28-30: PG 26, 594-595.599)

 

Trojiční světlo, záře a milost – uvnitř i navenek

     Jistě nebude bez užitku zkoumat, co je nám odedávna předáváno, jaké je učení a jaká víra obecné Církve, jak ji sám Pán předal, apoštolové zvěstovali a Otcové uchovali. Právě na víře spočívají základy Církve, a jestliže jí někdo pozbude, nemůže už být křesťanem, a to ani podle jména.
     Tak tedy: Boží Trojice je svatá a dokonalá a je poznávána v Otci, v Synu a ve Svatém Duchu. A nemá přidáno nic cizího nebo vnějšího, ani nesestává ze stvořitele a stvořeného, ale celá má moc dávat bytí a tvořit; co do přirozenosti je sama sobě identická a nedílná a jednotná je její působnost a činnost. Neboť Otec činí všechno skrze Slovo v Duchu Svatém, a tak se uskutečňuje a zachovává jednota svaté Trojice. Takže Církev hlásá jediného Boha, jenž je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.1 Nade všemi je zajisté jako Otec, jako počátek a pramen všeho, zatímco proniká všecky působením Slova a je ve všech v Duchu Svatém.
     Když píše svatý Pavel křesťanům do Korintu o duchovních darech, jako k Hlavě zaměřuje všechno k jedinému Bohu Otci: Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.2
     Všechno, co Duch jednotlivě rozděluje, je Otcovým darem skrze Slovo, neboť vše, co patří Otci, je zároveň Synovo. A tedy také to, co v Duchu dává Syn, je vlastním darem Otcovým. A podobně: jestliže v nás přebývá Duch, přebývá v nás rovněž Slovo, od kterého jsme Ducha přijali, a ve Slově také Otec. A tak se v nás naplňuje, co bylo řečeno: Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.3 Vždyť kde je světlo, tam je i jeho záře a  také její působení, zářivá milost.
     O tom nás opět poučuje Pavel, tentokrát ve druhém listě Korinťanům: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha ať je s vámi se všemi.4 To znamená, že milost, dar věnovaný v Trojici, je darem skrze Syna v Duchu Svatém a že stejně, jako se nám dostává milosti od Otce skrze Syna, tak se v nás nemůže sdílení daru uskutečnit jinak než v Duchu Svatém. Jestliže se nám dostalo podílu, máme opravdu Otcovu lásku, Synovu milost a společenství s ním samým, Duchem.

     1 Ef 4, 6
     2 1 Kor 12, 4-6
     3 Jan 14, 23
     4 2 Kor 13, 13

RESPONSORIUM

O. Otce i Syna i svatého Ducha, * velebme věčně a oslavujme.
V. Boha, který je veleben na klenbě nebes, na věky chválen a oslavován. * Velebme věčně a oslavujme.

 

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá

 
Mše svaté v týdnu Ostravice:
 
 
28.5.2023: Ostravice 8.00, Bílá 10.30., Staré Hamry 11.30
31.5.2023: Ostravice 8.00
1.6.2023: Ostravice 10.00
2.6.2023: Ostravice 17.00
3.6.2023: Ostravice 8.00
4.6.2023: Bílá 8.00, Ostravice 10.00
 

 

Poutě ve farnosti Ostravice a Bílá v roce 2023

 
OSTRAVICE farní kostel Nejsvětější Trojice

4.6.2023 v 10.00 hod.

HLAVATÁ filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje

5.7.2023 v 10.00 hod.

STARÉ HAMRY filiální kostel sv. Jindřicha

16.7.2023 v 10.00 hod.

BÍLÁ farní kostel sv. Bedřicha

23.7.2023 v 10.00 hod.

Noc kostelů 2. června 2023


 

Věřím 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

https://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_00.htm

 

 

 

 

Opravujeme kostel sv. Jindřicha v Starých Hamrech-2022, druhý rok 

 

STARÉ HAMRY, KOSTEL SV. JINDŘICHA, číslo účtu:  kostel Staré Hamry: 5807763319/0800

Bohoslužby květen 2023, neděle a svátky:

 
31. květen 2023, Svátek Navštívení Panny Marie, Ostravice 8.00
 

Bohoslužby červen 2023, neděle a svátky:

 
1. červen 2023, Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze: Ostravice Medela 10.00
 
4. červen 2023, Slavnost Nejsvětější Trojice: Bílá 8.00 , Ostravice-pouť: 10.00
 
8. červen 2023, Slavnost Těla a krvi Páně: Ostravice Medela 10.00, farní kostel Ostravice 17.00
 
11. červen 2023, 10. neděle v mezidobí: Bílá 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
14.červen 2023, Kněžská konference: Gruň 9.00
 
16. červen 2023, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: Ostravice 17.00
 
17. červen 2023, Neposkvrněné Srdce Panny Marie: Ostravice 8.00
 
18. červen 2023, 11. neděle v mezidobí: Bílá 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
24. červen 2023, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele: Ostravice 7.00
 
25. červen 2023, 12. neděle v mezidobí: Bílá 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
 
29. červen 2023 Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů: Ostravice 8.00
 
30. červen 2023, Svatí prvomučedníci římští: Ostravice 17.00, 27 let od kněžského svěcení správce farnosti doc. DDr. Andreje Slodičky, PhD.
 
 

 
 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

číslo účtu:  kostel Staré Hamry

5807763319/

0800

rok 2021

Oprava kostela 2021

 

rok 2022

 

 

           

Obnova korouhví 2020

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA