Pomazání nemocných 

Jednou ročně udělujeme pomazání nemocných hromadně v kostele. Letos:

Neděle 12.2.2023: Ostravice 8.00, Bílá 10.30 

 

 

Bible, List Jakubův 5
  • 14Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.
  • 15Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
  • 16Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
  • 17Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.
  • 18A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu.
  • 19Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět,
  • 20vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.
Pomazání nemocných udělujeme v naléhavých případech dle možnosti okamžitě - stačí zavolat (viz kontakt).
 
https://www.liturgie.cz/pomazani-nemocnych/
 

Mazání požehnaným olejem doprovázené slovy "Skrze toto svaté pomazání..." představuje, vyjádřeno tradičními pojmy, materii a formu této svátosti. Pomázání olejem v Bibli a v liturgii vždy naznačuje působení Ducha svatého, a to také podtrhují pronášená slova.

Když kněz nemocného maže a říká slova svátostné formule, jsou to viditelné prvky. V té chvíli se ovšem děje také něco, co smyslům přístupné není - sám Duch svatý sestupuje na nemocného, aby ho posílil, připodobnil trpícímu Kristu a jako celého člověka - tj. na duši i na těle - zachránil.

Svátostné mazání je zakončeno modlitbou, kterou kněz vybere podle situace nemocného.

 

Kněz vezme posvěcený olej a maže nemocného na čele a na rukou. Říká přitom jednou:   Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Odpověď: Amen.   Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Odpověď: Amen.   Pak se kněz modlí jednu z předepsaných modliteb podle situace nemocného.

V jakémkoli utrpení, které člověk snáší, a zároveň ve veškerém světě bolesti je nevyhnutelně obsažena otázka: Proč? Je to otázka po příčině, smyslu a zároveň po konečné hranici (až kam?), čím zvláště je utrpení lidské.

Je nepopiratelné, že bolest, především těla, velmi široce postihuje všechny živočichy, ale pouze člověk zasažený utrpením si uvědomuje, že trpí, a ptá se po příčině; a trpí jako člověk ještě krutěji, nenachází-li uspokojivou odpověď. Je to těžká otázka, stejně jako jiné, velmi podobné, které se dotýkají zla. Proč je zlo? Proč je zlo na světě? Kdykoli se takto dotazujeme, ptáme se také do určité míry na utrpení.

Obě otázky jsou nesnadné, když je klade člověk člověku, lidé lidem; ale také tehdy, položí-li je člověk Bohu. Člověk se odpověď totiž nemůže dozvědět od světa, i když utrpení ze světa pochází, ale od Boha, neboť je Stvořitel a Pán světa. Je dobře známo, že lidé v této otázce dospěli nejen k tomu, že jsou mnoha způsoby zmítáni pochybnostmi a přou se s Bohem, ale dokonce se odvažují i samotného Boha popírat. Jestliže existence světa odhaluje lidské duši existenci Boha, jeho moudrost, moc a velikost, zdá se, že zlo naopak tento obraz někdy úplně zakrývá, a tím více v každodenních obtížích, kdy je tolik utrpení bez provinění a tolik viníků bez spravedlivého trestu. Tato okolnost tedy ukazuje – snad více než cokoli jiného –, jakou závažnost má otázka po smyslu utrpení.

"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (Jan 3,16). Tato slova, která pronesl Kristus v rozmluvě s Nikodémem, nás uvádějí jakoby do středu Božího jednání přinášejícího spásu. Vyjadřují také samotnou podstatu křesťanského učení o spáse, tj. teologie vykoupení. Vykoupení však znamená osvobození od zla, a proto je těsně spjato s otázkou utrpení. Podle slov řečených Nikodémovi dává Bůh svého Syna "světu", aby osvobodil člověka od zla, jež v sobě skrývá krajní a absolutní rozměr utrpení. Zároveň samotné slovo "dát" ("že dal") naznačuje, že toto osvobození má vykonat jednorozený Syn svým vlastním utrpením. A v tom se projevuje láska, skutečně nekonečná láska jak jednorozeného Syna, tak Otce, který kvůli tomu "dal" svého Syna. To je láska k člověku, láska ke "světu": láska vykupující.

Člověk totiž umírá tehdy, když ztrácí život věčný. Opakem spásy tedy není jakékoli dočasné utrpení, ale utrpení přesně vymezené a neměnné: rozumí se jím ztráta věčného života, odmítnutí Bohem, zatracení. Jednorozený Syn byl dán lidem, aby zachránil člověka především od tohoto trvalého a zásadního zla. Musí tedy ve svém spásném poslání zakoušet utrpení v jeho transcendentních kořenech, z nichž se šiří celými dějinami lidstva. Avšak takové transcendentní kořeny utrpení jsou zakotveny v hříchu a smrti: souvisejí totiž se ztrátou věčného života. Poslání jednorozeného Syna spočívá právě v tom, že vítězí nad hříchem a smrtí a svou poslušností až k smrti je přemáhá svým zmrtvýchvstáním. (sv. Jan Pavel II.)

 

Mše svaté v týdnu, Ostravice:

8. únor 2023, středa: Ostravice 16.00

9. únor 2023, čtvrtek: Ostravice-Medela 10.00

10.  únor 2023, pátek: Ostravice 16.00

11.  únor 2023, sobota: Ostravice 8.00

12.  únor 2023, neděle: Ostravice 8.00, Bílá 10.30

22.2.2023 STŘEDA, Popeleční středa, OSTRAVICE 16.00

Poutě ve farnosti Ostravice a Bílá v roce 2023

 
GRUŇ filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

21.5.2023 v 10.00 hod.

OSTRAVICE farní kostel Nejsvětější Trojice

4.6.2023 v 10.00 hod.

HLAVATÁ filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje

5.7.2023 v 10.00 hod.

STARÉ HAMRY filiální kostel sv. Jindřicha

16.7.2023 v 10.00 hod.

BÍLÁ farní kostel sv. Bedřicha

23.7.2023 v 10.00 hod.

Věřím 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

https://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_00.htm

 

 

 

 

Opravujeme kostel sv. Jindřicha v Starých Hamrech-2022, druhý rok 

 

STARÉ HAMRY, KOSTEL SV. JINDŘICHA, číslo účtu:  kostel Staré Hamry: 5807763319/0800

Bohoslužby únor 2023, neděle a svátky:

11. únor 2023, Panna Maria Lurdská: Ostravice 8.00
 
12. únor 2023, 6. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
 
19. únor 2023, 7. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
 
22. únor 2023, Popeleční středa: Ostravice 16.00
 
26. únor 2023, 1. neděle postní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

číslo účtu:  kostel Staré Hamry

5807763319/

0800

rok 2021

Oprava kostela 2021

 

rok 2022

 

 

           

Obnova korouhví 2020

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA