VÍTEJTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OSTRAVICI A SV. BEDŘICHA V BÍLÉ

 
ADVENT 2019
 
Přejí Vám požehnaný adventnní čas!
 
Andrej, Váš duchovní otec
 

Z „Katechezí“ svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa

(Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)

Dvojí příchod Ježíše Krista

Zvěstujeme Kristův příchod, a to ne pouze jeden, nýbrž i druhý, který bude mnohem slavnější, než byl ten první. První totiž byl poznamenán utrpením, druhý bude ozdoben diadémem Božího království.

U našeho Pána Ježíše Krista je přece všechno většinou dvojí. Dvojí narození: první z Boha před věky, druhé z Panny po dovršení času. Dvojí sestoupení na svět: první skryté před lidskými zraky jako krůpěje rosy v rouně, druhé zjevné, které ovšem teprve přijde.

Při prvním příchodu byl v jeslích zavinut do plének; při druhém se oděje světlem místo šatu. Při prvním snesl kříž, nedbaje potupy; při druhém přijde v doprovodu zástupů andělů a oslavený.

Nezůstáváme tedy toliko při prvním příchodu, nýbrž očekáváme i druhý. Jestliže jsme při prvním příchodu říkali: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, také při druhém, spěchajíce s anděly vstříc Pánu, volejme znovu v úctě: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.

Spasitel přijde ne proto, aby byl znovu souzen, nýbrž aby soudil ty, kteří jej na soud pohnali. Ten, jenž prve mlčel, když byl souzen, připomene zlosynům, kteří se opovážili přivést jej na kříž: Takto jsi jednal, a mlčel jsem.

Tehdy přišel v souladu s Božím rozvržením díla spásy, aby lidi učil a přesvědčoval; tentokrát se mu budou muset podrobit, i kdyby nechtěli.

O obojím příchodu mluví prorok Malachiáš: A náhle přijde do svého chrámu Pán, jehož vy hledáte; hle, jeden příchod.

A znovu říká o druhém příchodu: Zde je posel smlouvy, po němž toužíte. Hle, přijde všemohoucí Hospodin. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů! Usadí se, aby tavil a čistil.

Také Pavel má na mysli ony dva příchody, když píše Titovi tato slova: Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. Vidíš tedy, jak mluví o prvním příchodu, za nějž vzdává dík, i o druhém, který očekáváme?

Proto se obsah víry, kterou vyznáváme, až do nynějška předává tak, abychom věřili v toho, „který vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jehož království bude bez konce“.

Přijde tedy náš Pán Ježíš Kristus z nebe. Přijde ve slávě na konci tohoto světa, v poslední den. Nastane konec tohoto světa a tento stvořený svět bude zase učiněn novým. (Porov. https://lh.kbs.sk/cz/default.htm)

 
VÁNOCE 2019 
24.12.2019 Štědrý den - Bílá 16.00; Ostravice 21.00
25.12.2019 Slavnost Narození Páně - Ostravice 8.00; 
Bílá 10.30
26.12.2019 Svátek sv. Štěpána - Ostravice 8.00
27.12.2019 Svátek sv. Jana - Ostravice 16.00
31.12.2019 Sv. Silvestr - Ostravice 16.00
1.1.2020 Slavnost Matky Boží, Panny Marie - 
Ostravice 8.00; Bílá 10.30
 

                   1. svaté přijímání

                 Ostravice 26.5.2019

  
 

Kostel byl postaven v roce 1789.

 

 

 

 

Bílá-Hlavatá, mše svatá 5.7.2019 po generální opravě kaple

 

 Bílá 30.3.2019

Výlet Lysá hora-senioři z Ostravice 11.6.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

    

 

 

 

           STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA