Římskokatolická farnost Ostravice  a Bílá

 

Bohoslužby v týdnu:

12. květen 2024: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30

13. květen 2024: Ostravice 7.00

15. květen 2024: Ostravice 8.00

17. květen 2024: Ostravice 17.00

18. květen 2024: Ostravice 8.00

19. květen 2024: Ostravice 8.00, Gruň 10.00

 
Tradiční poutní bohoslužba ve filiálním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Gruni se koná 19. 5. 2024 od 10:00 hodin. Poutní procesí bude vycházet v 8:00 hod. od kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech.

 

Biřmování v naší farnosti: Ostravice 22.6.2024 v 10.00!!!

Biřmování

Když byl Ježíš pokřtěn, otevřela se nebesa a tak jako se snáší holubice, sestoupil na něj Duch svatý. Ježíšův křest byl předobrazem jeho Velikonoc. A proto každý, kdo je ve křtu ponořen do Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení, dostává také plnost jeho Ducha. Slovo křest i křesťan je odvozeno od řeckého Kristus, neboli Pomazaný. Ježíš je ten, kterého Duch svatý pomazal; a také křesťané jsou tímto Duchem pomazáni. Svátost biřmování, která se udílí pomazáním čela posvátným křižmem a biřmovací formulí, zpečeťuje dar Ducha přijatý ve křtu.

https://www.liturgie.cz/temata/birmovani

Biřmování krok za krokem

Bohoslužba slova

Bohoslužba slova se koná podle obvyklých předpisů. Čtení je možno vybrat buď všechna, nebo zčásti ze mše příslušného dne anebo z textů určených pro biřmování.

Po evangeliu usedne biskup a kněží, kteří mají spolu s ním biřmovat, na připraveném místě. Potom farář nebo jiný kněz či jáhen (podle místních zvyklostí) představí ty, kteří mají být biřmováni. Pokud je to možné, volá každého biřmovance jménem, a ti po jednom přicházejí do presbytáře. Jsou-li to ještě děti, přivádí je jeden z kmotrů nebo rodičů a seřadí je před celebrantem.

Je-li biřmovanců příliš mnoho, nevolá je jménem, nýbrž seřadí je na vhodném místě před biskupem.

Biskup má krátkou homilii. V ní názorně vysvětlí, co bylo přečteno, a vede biřmovance, jejich kmotry a rodiče i celé shromáždění věřících k hlubšímu pochopení tajemství svátosti biřmování.

Biřmování se slaví obvykle v rámci mše svaté, protože spolu se křtem směřuje k přijetí eucharistie jako největší ze svátostí. Představení biřmovanců se koná po evangeliu, protože tak se dobře znázorní, že první je v našem životě vždy Bůh a jeho oslovení, a naše odpověď je reakcí na Boží iniciativu. Přistoupení biřmovanců před biskupa je jakoby jejich reakcí na hlásané evangelium. Tím, že člověk přijímá k biřmování, odpovídá na Boží dotek ve svém životě.

Obnova křestního vyznání

Biřmovanci stojí před biskupem a on se jich táže:

Postea Episcopus interrogat confirmandos, qui omnes simul stant, dicens:

Zříkáš se ducha zla, všeho, co působí, i všeho, čím se pyšní?
Biřmovanci všichni najednou odpovídají: Ano.

Abrenuntiátis Sátanae et omnibus opéribus et seductiónibus eius?
Confirmandi omnes simul respondent: Abrenúntio.

Biskup: Věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Biřmovanci: Věřím.

Episcopus: Créditis in Deum Patrem omnipoténtem, creatórem caeli et terrae?
Confirmandi: Credo.

Biskup: Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?
Biřmovanci: Věřím.

Episcopus: Créditis in Iesum Christum, Fílium eius únicum, Dominum nostrum, natum ex Maria Vírgine, passum et sepúltum, qui a mórtuis resurréxit et sedet ad déxteram Patris?
Confirmandi: Credo.

Biskup: Věříš v Ducha Svatého, Pána a dárce života; v Ducha, jenž byl o letnicích dán apoštolům a dnes bude skrze vzkládání rukou dán také vám?
Biřmovanci: Věřím.

Episcopus: Créditis in Spíritum Sanctum, Dominum et vivificántem, qui hódie, per sacraméntum Confirmatiónis, vobis, sicut Apóstolis die Pentecóstes, singulári módo confértur?
Confirmandi: Credo.

Biskup: Věříš v svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
Biřmovanci: Věřím.

Episcopus: Créditis in sanctam Ecclésiam, cathólicam, Sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem et vitam aetérnam?
Confirmandi: Credo.

S tímto vyznáním biskup vyslovuje souhlas a prohlašuje, že taková je víra církve:

Cui professioni assentitur Episcopus, proclamans fidem Ecclésiae:

Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Haec est fides nostra. Haec est fides Ecclésiae, quam profitéri gloriámur, in Christo Iesu Domino nostro.

 

A shromáždění věřících vyjádří svůj souhlas tím, že všichni odpovědí: Amen.

 

Et coetus fidelium assentitur respondendo: Amen.

Místo Tak věříme možno užít i jiných slov, anebo může shromážděni věřících společně vyjádřit svou víru vhodným zpěvem.

Pro formula Haec est fides nostra aliara substitui licet pro opportunitate, vel etiam cantum aptum, quo communitas una voce fidem suam exprimere possit.

Protože biřmování je dovršením křtu, pokládají se při něm stejné otázky. Svátosti, které nás včleňují do církve, není možné slavit bez vyznávání její víry, proto se požaduje nikoli vyznání "vlastní soukromé" víry, ale potvrzení, že biřmovanec přijal za svou víru církve.

Vzkládání rukou

Biskup vstoje (kněží, kteří spolu s ním biřmují, se postaví vedle něho) a se sepjatýma rukama, obrácen k lidu říká:

Deinde Episcopus (habens apud se presbyteros qui ipsi sociantur) stans, manibus iunctis, versus ad populum, dicit:

(Oslovení)
Skrze křest dal všemohoucí Otec
těmto našim bratrům a sestrám život věčný a přijal je za své syny a dcery.
Modleme se,
aby jim dnes dal plnost svého Svatého Ducha, aby je svým Duchem pomazal
a potvrdil jejich poslání,
jako pomazal a potvrdil svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.
A všichni se chvíli mlčky modlí.

Orémus, dilectíssimi,
Deum Patrem omnipoténtem,
ut super hos fílios adoptiónis suae,
iam in Baptísmate aetérnae vitae renátos,
Spíritum Sanctum benígnus effúndat,
qui illos abundántia suórum confírmet donórum,
et unctióne sua Christi, Fílii Dei,
confórmes perfíciat.
Et omnes per aliquod temporis spatium in silentio orant.

Potom biskup vztáhne ruce nad všechny biřmovance (také kněží, kteří spolu s ním biřmují). Následující modlitbu říká sám biskup:

Deinde Episcopus (et presbyteri qui ipsi sociantur) manus super omnes confirmandos imponunt. Solus autem Episcopus dicit:

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tys dal ve křtu těmto svým služebníkům
odpuštění hříchů a život věčný.
Sešli na ně svého Ducha Utěšitele:
dej jim ducha moudrosti a rozumu,
ducha rady a síly,
ducha poznání a lásky,
a naplň je duchem bázně před tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.

Deus omnípotens, Pater Domini nostri Iesu Christi,
qui hos fámulos tuos regenerásti
ex aqua et Spiritu Sancto, líberans eos a peccáto,
tu, Dómine, immítte in eos Spíritum Sanctum Paráclitum;
da eis spíritum sapiéntiae et intelléctus,
spíritum consílii et fortitúdinis,
spíritum sciéntiae et pietátis;
adímple eos spiritu timóris tui.
Per Christum Dominum nostrum.

Všichni: Amen.

R: Amen.

Biřmování začíná tichou modlitbou celého společenství. Ticho je v liturgii vždy prostorem pro Ducha svatého. Umožňuje, aby se všichni sjednotili ve svých osobnách modlitbách za biřmovance.

Již v Písmu se píše o tom, že dar Ducha svatého je předáván vzkládáním rukou (Sk 8). Biskup tedy nad biřmovance vztahuje ruce, rozpomíná se na jejich křest a prosí o seslání Ducha Božího a plnosti jeho darů, jak jsou naznačeny v proroctví Izaiáše (11,2). Pokud budou s biskupem mazat křižmem také další kněží, vzkládají ruce také oni, pokud mazat nebudou, ruce nevztahují.

Pomazání křižmem

Nyní jáhen podá biskupovi posvěcené křižmo. Biřmovanci po jednom předstupují před biskupa nebo, je-li to vhodnější, sám biskup jde od jednoho k druhému. Ten, kdo biřmovance přivedl, položí pravici na biřmovancovo rameno a řekne biskupovi jeho jméno. Anebo může své jméno říci sám biřmovanec.

Tunc Episcopo offertur a diacono sanctum Chrisma. Unusquisque confirmandorum accedit ad Episcopum; vel pro opportunitate ipse Episcopus accedit ad singulos confirmandos. Qui autem confirmandum praesentavit, ponit manum dexteram super umerum eíus et dicit Episcopo nomen eius, vel confirmandus sua sponte nomen dicit.

Biskup namočí špičku palce pravé ruky do posvěceného křižma, dělá palcem kříž na čele biřmovance a přitom říká:

Episcopus, summitate pollicis dexterae manus in Chrismate intincta, ducit pollice signum crucis in fronte confirmandi, dicens:

N, přijmi pečeť daru Ducha Svatého.

N., áccipe signáculum Doni Spíritus Sancti.

Biřmovaný odpoví: Amen.

Et confirmatus respondet: Amen.

A hned potom biskup dodá: Pokoj tobě.

Biřmovaný: I s Tebou.

Episcopus subdit: Pax tibi.

Confirmatus: Et cum spiritu tuo.

Jestliže biskupovi při udělování svátosti biřmování pomáhají kněží, jáhen nebo jiný udělující přinesou nejprve všechny nádobky s posvěceným křižmem biskupovi a ten je podá jednotlivým kněžím, kteří před něho předstupují.
Potom biřmovanci přistupují před biskupa či kněze, anebo pokud by to bylo vhodnější, biskup a kněží jdou k biřmovancům a udělují jim pomazání křižmem uvedeným způsobem.

Si autem presbyteri Episcopum adiuvant ad conferendum Sacramentum, omnia vascula sancti Chrismatis a diacono vel a ministris Episcopo offeruntur, qui ea praebet unicuíque ex presbyteris ad se accedenti.
Confirmandi accedunt ad Episcopura vel ad presbyteros; aut pro opportunitate Episcopus et presbyteri accedunt ad confirmandos, qui unguntur módo supra descripto.

Během obřadu pomazání křižmem se může zpívat nějaký vhodný zpěv. Když mazání křižmem skončí, umyje si biskup (a kněží) ruce.

Inter unctionem cani potest aliquis cantus aptus. Post unctionem Episcopus (et presbyteri) lávat manus.

Pomazání křižmem na čelo, spolu s vkládáním ruky a formulí Přijmi pečeť daru Ducha svatého' je podstatným prvkem biřmování. 

Křižmo je směs olivového oleje a vonného balzámu, kterou na zelený čtvrtek v katedrále posvětil biskup. Písmo o Ježíši říká, že byl pomazán Duchem svatým a proto olej brzy získal symboliku působení Ducha svatého. Jeho vlastnosti navíc velmi krásně odpovídají působení tohoto Ducha: v lampě dává světlo, vpíjí se do pokožky jako kosmetika, v ráně působí jako lék, je pokrmem i znamením hojnosti a bohatství. Pomazání posvátným křižmem po křtu, při biřmování a kněžském svěcení je znamením zasvěcení. Prostřednictvím biřmování se křesťané, tedy ti, kteří jsou pomazaní, mnohem více podílejí na poslání Ježíše Krista a na plnosti Ducha svatého, jímž je vrchovatě naplněn, takže celý jejich život šíří líbeznou vůni Kristovu.

Pomazáním dostává biřmovanec "označení", pečeť Ducha svatého. Pečeť je symbolem osoby, její autority a jejího vlastnictví nějakého předmětu — proto se vtiskovala vojákům pečeť jejich vůdce, anebo otrokům znamení jejich pána —, ověřuje právnický úkon nebo určitý dokument a v určitých případech jej kryje tajemstvím. Sám Kristus prohlašuje, že je označen pečetí svého Otce. I křesťan je označen pečetí: Bůh si nás v Kristu pomazal, "vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku" (2 Kor 1,22). Tato pečeť Ducha svatého znamená, že naprosto patříme Kristu, že jsme navždy k jeho službám, ale také je příslibem božské ochrany ve velké (konečné) eschatologické zkoušce.

Políbení pokoje, podle sv. Cypriána "signaculum orationis", kterým končí obřad svátosti, znamená a vyjadřuje církevní společenství s biskupem a se všemi věřícími.

Následují přímluvy a slavení eucharistie. Pokud některý z biřmovaných dosud eucharistii nepřijímal, přistoupí ke Stolu Páně poprvé právě při této mši. 

https://www.liturgie.cz/temata/birmovani/birmovani-krok-za-krokem

 

Gruň pouť 19.5.2024, mše svatá 10.00

Panny Marie Pomocnice křesťanů

 
Ve štítu oltáře je umístěn obraz Panny Marie – Pomocnice křesťanů od frýdeckého malíře Vaška, v prostředním výklenku stojí socha Dobrého pastýře od řezbáře Riefesera z tyrolského Grödenu. Nad nimi jsou sv. Karel Boromejský a sv. Antonín Paduánská.

 

Dnešní mariánský svátek vznikl roku 1814 a připomíná nám těžkou dobu zkoušek na začátku XIX. století. K té době se počítá odvlečení papeže Pia VI. z Říma vojsky revoluční Francie a jeho smrt v zajetí 30.1 1800. Nebyl mu dopřán ani křesťanský pohřeb a nad jeho rakví se místo modliteb nesla slova o konci jedné éry, jejímž byl představitelem. Francie se spojenci se snažila, aby už nebyl žádný následovník. Ale pod rakouskou ochranou se sešlo konkláve v Benátkách a zvolilo dalšího Petrova nástupce, kterým byl Pius VII. Také tento papež byl zajat Napoleonem a vězněn od 6. 7. 1809 do března 1814. Pius VII. v té době svěřoval sebe i celou Církev do ochrany Panny Marie a ona ho nezklamala. Z vděčnosti za návrat do Říma k hrobům apoštolů korunoval obraz Panny Marie a zavedl svátek „Panny Marie, Pomocnice křesťanů“. Slavení svátku bylo i pro budoucnost stanoveno na den slavného návratu Pia VII. do Říma.

Mariino poslání pomocnice křesťanů vyvěrá jako některé další svátky z ustanovení jejího Syna, aby nám byla Matkou. Mezi její nejvýznamnější pomoc patří pomoc v hodině smrti. Je patrná zejména u jejích ctitelů. Mnozí z nich se dopustili nevěrností a vzdálili se, ale protože ji jednou s důvěrou svěřili svou duši, ona jim před smrtí pomohla. A tam je to pro každého z nás nejdůležitější.

https://catholica.cz/?id=2478

Slavnost Seslání Ducha Svatého 19.5.2024 

Ostravice 8.00, Gruň 10.00

 

Vzývání Ducha Svatého

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
K: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L: a obnovíš tvář země.
K: Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy;
dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.
Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby

 

Seslání Ducha Svatého

"Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.

V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: ,Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.´" (Sk 2,1-11) - Tak představuje událost slavenou dnešního dne sv. Lukáš ve "Skutcích apoštolů."

 
Seslání Ducha svatého

422C – Svatý Duchu, sestup k nám

1. Svatý Duchu, sestup k nám, / dej své světlo temnotám, / v jasu lásky nech nás žít. / Přijď se svými dary zas, / otče chudých, mezi nás, / přijď nám srdce potěšit.

2. Těšiteli, buď náš host, / žij nám v srdci pro radost, / pro klid, kterým oplýváš. / Po práci nech oddychnout, / osvěž naši zprahlou pouť, / setři slzy z našich řas.

3. Daruj šťastný plamen svůj / věrným srdcím, pamatuj / na nás, k nimž ses naklonil. / Bez tebe jsme na zemi / ubozí a ztracení, / kořist pro tmu, pro omyl.

4. Smyj z nás hříchy, stopy vin, / dej svou svěžest žíznivým, / vyhoj z bolestí a ran. / Zchladlým srdcím oheň dej, / z lhostejnosti pomáhej, / odveď ze scestí a chraň.

5. Veď nás k ctnostem, nauč nás / dobrem naplňovat čas, / svými dary pomoz všem. / Uč nás, jak si zasloužit / šťastnou smrt. A dej nám žít / věčnou radost před Bohem.

https://kancional.cz/422C

Jan 15,26-27; 16,12-15

Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

Preface

Velikonoční tajemství vrcholí sesláním Ducha Svatého

P: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.

 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys o letnicích dovršil dílo našeho vykoupení,
a těm, kteří se v Kristu stali tvými syny,
sesíláš svého svatého Ducha.
V něm dáváš své církvi život,
v něm tě lidé nacházejí,
v něm tě vyznávají všechny národy a jazyky.

A tak se ve světě šíří radost ze vzkříšení,
a celý vesmír a mocné zástupy andělů
zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají:

https://m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_07a.htm

 
 

Z traktátu "Proti bludným naukám" od svatého biskupa Ireneje

(Lib. 317, 1-3: SCh 34, 302.306)

 

Seslání Svatého Ducha

     Když Pán dával učedníkům moc uskutečňovat znovuzrození člověka v Bohu, řekl jim: Jděte, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.1
     O tomto Duchu mluvil ústy proroků a slíbil, že jej vylije v posledních dnech na své služebníky a služebnice, aby prorokovali.2 Proto také, když se Boží Syn stal Synem člověka, sestoupil tento Duch na něho, aby se s ním natrvalo usídlil v lidském pokolení, aby navždy spočinul v lidech a přebýval v celém Božím stvoření. Ve všech a ve všem působí, aby se dála Otcova vůle a všechno obnovuje proměnou staroby v Kristovu novost.
     Po nanebevstoupení Páně, jak říká Lukáš, sestoupil tento Duch v den letnic na učedníky,3 maje moc uvést všechny národy do života a otevřít jim přístup k nové smlouvě. Proto také učedníci jednomyslně chválili Boha ve všech jazycích a Duch uváděl v jednotu vzdálená společenství a prvotiny ze všech národů přinášel Otci.
     A proto také Pán slíbil, že sešle Utěšitele, který nás připraví pro Boha. Tak jako nelze ze suché mouky bez přidání tekutiny udělat žádné těsto ani chléb, tak se ani my ve své mnohosti nemůžeme spojit v jedno v Kristu Ježíši4 bez vody, která přichází z nebe. a jako vyprahlá země bez vláhy nerodí, tak bychom ani my, všichni z počátku jako suchý strom,5 nemohli nést plody života bez hojného deště,6 který přichází shůry jako dar.
     Té jednoty, která vede k neporušitelnosti, se naším tělům dostalo v křestní koupeli, duším ji dal sám Duch.7
     Duch Boží, který spočinul na Pánu, je Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání, zbožnosti a bázně před Hospodinem.8 A tohoto Ducha dal Pán zase Církvi, když pro celou zemi seslal z nebe Přímluvce. Podle výroku Páně byl však jako blesk na zemi svržen také ďábel.9 Proto tak nezbytně potřebujeme Boží rosu, abychom neshořeli a abychom nepřestali nést plody. a také aby tam, kde máme žalobce,10 byl i Obhájce a Pomocník, neboť Pán svěřil Duchu Svatému svého člověka, který upadl mezi lotry. Nad tímto člověkem se sám slitoval, ovázal mu rány a vynaložil dva královské denáry.11 a tak když jsme skrze Ducha přijali obraz i nápis12 Otce a Syna, zužitkujme tento svěřený denár a spolu s výtěžkem jej vraťme Pánu.13

     1 Mt 28, 19
     2 srov. Ji 3, 1-3; Sk 2, 17
     3 srov. Sk 2, 1-4
     4 srov. Gal 3, 28; Řím 12, 5
     5 srov. Lk 23, 31
     6 srov. Žl 67 (68), 10
     7 srov. Jan 3, 5
     8 Iz 11, 2 (LXX a Vulg.)
     9 srov. Lk 10, 18; Zj 12, 9
     10 srov. Zj 12, 10
     11 srov. Lk 10, 30-35
     12 srov. Mt 22, 20; Mk 12, 16; Lk 20, 24
     13 srov. Mt 25, 14-30; Lk 19, 12-27

RESPONSORIUM

Sk 2, 1-2

R. Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, * jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, aleluja.
V. Když byli všichni učedníci společně pohromadě, ozval se náhle z nebe hukot, * jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, aleluja.

 

 

 

 

Poutě ve farnosti Ostravice a Bílá v roce 2024

 

 
GRUŇ filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

19.5.2024 v 10.00 hod.

 

OSTRAVICE farní kostel Nejsvětější Trojice

26.5.2024 v 10.00 hod.

 

HLAVATÁ filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje

5.7.2024 v 10.00 hod.

 

STARÉ HAMRY filiální kostel sv. Jindřicha

14.7.2024 v 10.00 hod.

 

BÍLÁ farní kostel sv. Bedřicha

21.7.2024 v 10.00 hod.

 

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
https://catholica.cz/?id=227

Obnova schodiště kostela sv. Bedřicha, Bílá, 2023

 

Osazení nového okna v kněžišti, Staré Hamry

prosinec 2023

 

 

Věřím 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

https://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_00.htm

 

 

 

Opravujeme kostel sv. Jindřicha v Starých Hamrech-2023, třetí rok 

 

STARÉ HAMRY, KOSTEL SV. JINDŘICHA, číslo účtu:  kostel Staré Hamry: 5807763319/0800

Bohoslužby květen 2024, neděle a svátky:

19. květen 2024, Slavnost Seslání Ducha Svatého: Ostravice 8.00, Gruň 10.00 pouť
 
23. květen 2024, Slavnost Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze: Ostravice-Medela 10.00
 
26. květen 2024, Slavnost Nejsvětější Trojice: Bílá 8.00, Ostravice 10.00 pouť
 
30. květen 2024, Slavnost Těla a krve Páně: Ostravice-Medela 10.00, Ostravice-farní kostel 17.00
 
31. květen 2024, Svátek Navštívení Panny Marie: Ostravice 17.00
 

Bohoslužby červen 2024, neděle a svátky:

2. červen 2024, 9. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00-1. svaté přijímání, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 
9. červen 2024, 10. neděle v mezidobí: Ostravice 11.00
 
16. červen 2024, 11. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 
22. červen 2024, biřmování: Ostravice 10.00-svátost biřmování za účasti ostravsko-opavského biskupa Mons. Martina Davida
 
23. červen 2024, 12. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 
24. červen 2024, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele: Ostravice 8.00
 
29. červen 2024, Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů: Ostravice 8.00
 
30. červen 2024, 13. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.00, Staré Hamry 11.30
 

 

 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

číslo účtu:  kostel Staré Hamry

5807763319/

0800

rok 2021

Oprava kostela 2021

 

rok 2022

 

 

           

Obnova korouhví 2020

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA