Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Řim 10, 9

31.5.2020 Seslání Ducha Svatého, Ostravice
VÍTEJTE 

NA INTERNETOVÝCH 

STRÁNKÁCH ŘÍMSKOKATOLICKÉ 

FARNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OSTRAVICI A SV. BEDŘICHA V BÍLÉ

 

422A – Přijď, ó Duchu přesvatý

1. Přijď, ó Duchu přesvatý, / rač paprsek bohatý / světla svého v nás vylít. / Přijdi, Otče nebohých, / dárce darů přemnohých, / rač nám mysli osvítit.

2. Božský Utěšiteli, / něžný duší příteli, / rač nás mile zotavit. / V práci libý pokoji, / smiřiteli v rozbroji, / rač nás v pláči utišit.

3. Světlo duši blažící, / srdce v tebe věřící / rač milostně naplnit. / Člověk bez tvé pomoci / slábne a je bez moci, / vše mu může uškodit.

4. Viny z duší našich smaž / a vyprahlá srdce svlaž, / raněné rač vyhojit. / Srovnej, co je zkřivené, / zahřej, co je studené, / a nedej nám zabloudit.

5. Rač nás, v tebe věřící, / vroucně tebe prosící, / dary sedmi podělit. / Uděl v ctnosti prospěchu, / v smrti dodej útěchu / a dej v radost věčnou vjít.

https://kancional.cz/422A

Vzývání Ducha Svatého

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
K: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L: a obnovíš tvář země.
K: Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy;
dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.
Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

https://www.cirkev.cz/cs/apostolske-vyznani-viry

 

Kněz ve farnosti Ostravice a Bílá je k dispozici udělit svátostí po tel. domluvě. Telefón:  731 625 828

 

3.6.2020 mše svatá 17.00 Ostravicemax. 300 účastníků bohoslužby

5.6.2020 mše svatá 17.00 Ostravice, 18.30 Staré Hamry max. 300 účastníků bohoslužby

6.6.2020 mše svatá 8.00 Ostravice max. 300 účastníků bohoslužby

7.6.2020 mše svatá 8.00 Bílá, 10.00 Ostravice Pouť max. 300 účastníků bohoslužby

31. květen 2020
Seslání Ducha Svatého

"Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.

V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: ,Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.´" (Sk 2,1-11) - Tak představuje událost slavenou dnešního dne sv. Lukáš ve "Skutcích apoštolů."

 
Seslání Ducha svatého
 

  

Slavnost Seslání Ducha svatého- 31.5.2020

Evangelium– Jan 15, 26-27; 16,12-15

Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.

 

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

https://m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_07a.htm

OSTRAVICE farní kostel

Nejsvětější Trojice

Ikona Nejsvětější Trojice

 

Pouť OSTRAVICE 7.6.2020 v 10.00 hod.

Genesis 18, 1-15
 • 1I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.
 • 2Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi
 • 3a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.
 • 4Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom.
 • 5Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.“ Odvětili: „Učiň, jak říkáš.“
 • 6Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: „Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby.“
 • 7Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil.
 • 8Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to . Zatímco jedli, stál u nich pod stromem.
 • 9Pak se ho otázali: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: „Tady ve stanu.“
 • 10I řekl jeden z nich : „Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna.“ Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu.
 • 11Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský.
 • 12Zasmála se v duchu a řekla si: „Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec.“
 • 13Tu Hospodin Abrahamovi řekl: „Pročpak se Sára směje a říká: ‚Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?‘
 • 14Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“
 • 15Sára však zapírala: „Nesmála jsem se,“ protože se bála. On však řekl: „Ale ano, smála ses.“
 • https://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=genesis%2018,1-15

Z listů svatého biskupa Atanáše

(Ep. 1 ad Serapionem, 28-30: PG 26, 594-595.599)

 

Trojiční světlo, záře a milost – uvnitř i navenek

     Jistě nebude bez užitku zkoumat, co je nám odedávna předáváno, jaké je učení a jaká víra obecné Církve, jak ji sám Pán předal, apoštolové zvěstovali a Otcové uchovali. Právě na víře spočívají základy Církve, a jestliže jí někdo pozbude, nemůže už být křesťanem, a to ani podle jména.
     Tak tedy: Boží Trojice je svatá a dokonalá a je poznávána v Otci, v Synu a ve Svatém Duchu. A nemá přidáno nic cizího nebo vnějšího, ani nesestává ze stvořitele a stvořeného, ale celá má moc dávat bytí a tvořit; co do přirozenosti je sama sobě identická a nedílná a jednotná je její působnost a činnost. Neboť Otec činí všechno skrze Slovo v Duchu Svatém, a tak se uskutečňuje a zachovává jednota svaté Trojice. Takže Církev hlásá jediného Boha, jenž je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.1 Nade všemi je zajisté jako Otec, jako počátek a pramen všeho, zatímco proniká všecky působením Slova a je ve všech v Duchu Svatém.
     Když píše svatý Pavel křesťanům do Korintu o duchovních darech, jako k Hlavě zaměřuje všechno k jedinému Bohu Otci: Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.2
     Všechno, co Duch jednotlivě rozděluje, je Otcovým darem skrze Slovo, neboť vše, co patří Otci, je zároveň Synovo. A tedy také to, co v Duchu dává Syn, je vlastním darem Otcovým. A podobně: jestliže v nás přebývá Duch, přebývá v nás rovněž Slovo, od kterého jsme Ducha přijali, a ve Slově také Otec. A tak se v nás naplňuje, co bylo řečeno: Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.3 Vždyť kde je světlo, tam je i jeho záře a  také její působení, zářivá milost.
     O tom nás opět poučuje Pavel, tentokrát ve druhém listě Korinťanům: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha ať je s vámi se všemi.4 To znamená, že milost, dar věnovaný v Trojici, je darem skrze Syna v Duchu Svatém a že stejně, jako se nám dostává milosti od Otce skrze Syna, tak se v nás nemůže sdílení daru uskutečnit jinak než v Duchu Svatém. Jestliže se nám dostalo podílu, máme opravdu Otcovu lásku, Synovu milost a společenství s ním samým, Duchem.

     1 Ef 4, 6
     2 1 Kor 12, 4-6
     3 Jan 14, 23
     4 2 Kor 13, 13

RESPONSORIUM

O. Otce i Syna i svatého Ducha, * velebme věčně a oslavujme.
V. Boha, který je veleben na klenbě nebes, na věky chválen a oslavován. * Velebme věčně a oslavujme.

max. 300 účastníků bohoslužby!!!

 

Bohoslužby červen, neděle a svátky:

 

7.6.2020 Slavnost Nejsvětější Trojice, Bílá 8.00, Ostravice 10.00 pouť

11.6.2020 Slavnost Těla a krve Páně, Ostravice 17.00, Staré Hamry 18.30

14.6.2020  11. neděle v mezidobí, Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

19.6.2020 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Ostravice 17.00,  Staré Hamry 18.30

 21.6.2020 12. neděle v mezidobí, Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30  

24.6.2020 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Ostravice 17.00

 28.6.2020 13. neděle v mezidobí, Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30    

29.6.2020 Slavnost sv. Petra a Pavla, Ostravice 17.00, Staré Hamry 18.30    

 

 

 

Začátek postní doby 2020 v Domově pro seniory v Ostravici, Medela
 

Mše svatá 28.5.2020, Domov pro seniory Ostravice Medela

 

 

Noc kostelů 12.06.2020

https://www.nockostelu.cz/aktuality/830

 
 
 

Poutě 2020

 

OSTRAVICE farní kostel Nejsvětější Trojice

7.6.2020 v 10.00 hod.

HLAVATÁ filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje

5.7.2020 v 10.30 hod.

STARÉ HAMRY filiální kostel sv. Jindřicha

12.7.2020 v 10.00 hod.

BÍLÁ farní kostel sv. Bedřicha

19.7.2020 v 10.30 hod.

 

Rozsvícení vánočního stromu 2019 Staré Hamry

 
 

                   1. svaté přijímání

                 Ostravice 26.5.2019

  
 
"Nejvýznamnější historickou památkou Ostravice je římskokatolický farní kostel Nejsvětější Trojice z letech 1788 – 89. Objekt byl v roce 1999 vyhlášen kulturní památkou České republiky jako příklad venkovské církevní architektury konce 18. století."
 

 

 

 

 

Bílá-Hlavatá, mše svatá 5.7.2019 po generální opravě kaple

 

 Bílá 30.3.2019

Výlet Lysá hora-senioři z Ostravice 11.6.2019

 

Hubertská mše svatá 19.10. 2019

https://www.clovekavira.cz/photo-detail/7492628/40b8be6c-2c63-4ecb-a330-eab91dbfdec4

Mše svatá Gruň 24.5.2020

 

 

 

 

 

 

 

letos:

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

XV. Svatohubertská mše na Bílé

Datum konání: 17. 10. 2020 začátek od 13:30

Místo konání: Lovecký zámeček, Bílá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

 

 

číslo účtu: dary na kostel Staré Hamry

5807763319/0800

           STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA