1. NEDĚLE ADVENTNÍ

27. listopadu 2022

27. listopad 2022, 1. neděle adventní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
 

Evangelium - Mt 24,37-44

Bděte, abyste byli připraveni.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou (lidé) jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete."

Preface 1. adventní

Dvojí příchod Kristův

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
 
Neboť on přišel a stal se jedním z nás,
splnil sliby dané praotcům
a otevřel nám cestu k věčné spáse;
a my v modlitbách a bdění čekáme,
že se i na nás splní tvé sliby,
až přijde, aby zjevil svou slávu.
 
A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

https://m.liturgie.cz/misal/01advent/01_00.htm

 

ADVENT 

https://www.rodon.cz/ikony/Ikonografie-svatku/zvestovani-presvate-bohorodicce--1691

Sixtinská kaple, Poslední soud

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sixtinsk%C3%A1_kaple#/media/Soubor:Michelangelo_Buonarroti_-_Il_Giudizio_Universale.jpg

ADVENT

 

Co je to advent?

Advent začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle, která je nejbližší 30. listopadu, a končí 24. prosince odpoledne.

Název je odvozený od latinského adventus = příchod. Křesťané se v tomto období připravují na příchod Ježíše o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů.

Adventem začíná liturgický rok.

Advent je především obdobím vnitřní přípravy. Jak uvádí například slezský duchovní autor Angelus Silesius (17. století), člověku nic nepomůže, kdyby „se Kristus v Betlémě tisíckrát narodil“, ale „nenarodil se“ v srdci člověka.

V adventním období jsou vždy čtyři neděle. První je zaměřená na Kristův druhý příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. Druhá a třetí neděle představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Tématem čtvrté adventní neděle jsou již události, které bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě.

Třetí adventní neděle je nazvaná také „Gaudete“ neboli radostná. Pojmenovaná je podle prvních slov úvodního verše mše svaté: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“ Radostná atmosféra z blížícího se Kristova příchodu může být vyjádřená při mši růžovou barvou, namísto obvyklé fialové, která je typická pro advent.

Adventní období má dvě části: (1) do 16. prosince a (2) 17. – 24. prosince. Druhé jmenované již úzce připravuje na Vánoce: při mších se čte o událostech z Bible, které se odehrály těsně před narozením Ježíše. Při mši svaté i při modlitbě breviáře zaznívají tzv. „Ó antifony“. 

V první části adventu se často slaví tzv. roráty. Jejich název je odvozený od prvního slova písně, která se zde zpívá: Rorate, coeli, desuper = „Rosu dejte, nebesa, shůry“. Roráty jsou ranní mše ke cti Panny Marie. V poslední době se v některých kostelích slaví jen při svíčkách.

8. prosince se slaví slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Událost nepřipomíná početí Ježíše, jak bývá mnohdy mylně uváděno, nýbrž skutečnost, že sama Panna Maria byla počata bez prvotního hříchu.

Na období před Vánocemi se také rozšířil zvyk zapalovat postupně svíce na adventním věnci, každou adventní neděli o jednu navíc. To může připomínat blížící se příchod Krista, který je světlem ve tmě. Zelený kruhový věnec také může naznačovat na věčnost a Boha (nemá začátek a konec). Za předchůdce současného adventního věnce lze považovat evangelického teologa Johanna Hinricha Wicherna (19. století).

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/161124co-je-to-advent

 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

30. listopadu 2022, středa

Mše svatá: Ostravice 8.00

 

 

https://www.koberice.cz/aktualne/kalendar-akci/sv-ondrej-1174_152cs.html
 
Pocházel z Betsaidy v Galileji, byl rybářem a patřil mezi učedníky Jana Křtitele (Jan 1, 35-40). Když poznal Ježíše, přivedl k němu i svého mladšího bratra Šimona Petra (Jan 1, 40-42). Upozornil na chlapce, který měl pět chlebů a dvě ryby (Jan 6, 8-9) a spolu s Filipem zprostředkoval setkání pohanů s Ježíšem (Jan 12, 20-22). Podle tradice hlásal evangelium v různých krajích a zemřel kolem roku 60 v Patrasu v Achajis (v dnešním Řecku) přivázán na kříž ve tvaru písmene X.
 

Vstupní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
tys povolal svatého Ondřeje za apoštola,
aby hlásal evangelium a byl pastýřem tvé církve;
na jeho přímluvu stále ochraňuj a veď všechen svůj lid.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

Evangelium – Mt 4,18-22

 

Oni hned nechali sítě a následovali ho.

Slova svatého evangelia podle Matouše

Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ond-řeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry – Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho.

Mezizpěv - Žl 19 (18), 2-3.4-5 Odp.: Řím 10,18b

Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.

https://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_30.htm

PRVNÍ ČTENÍ

Z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům

1, 18 – 2, 5

 

Apoštolové hlásají Krista ukřižovaného

     1.18Ti, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. 19Stojí totiž v Písmu: "Způsobím, že k ničemu nebude moudrost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých." 20A kampak se poděli mudrci? Kampak znalci Zákona? Kam světští myslitelé? Neukázal Bůh, jak pošetilá je lidská moudrost?
     
21A protože svět pro samou "moudrost" nepoznal v projevech Boží moudrosti Boha, uznal Bůh za dobré, že ty, kdo věří, zachrání "pošetilým" kázáním. 22Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, 23ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. 24Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 25Neboť "pošetilá" Boží věc je moudřejší než lidé a "slabá" Boží věc je silnější než lidé.
     
26Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých lidí podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. 27A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, 28a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou "něco", 29aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet. 30A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. 31Tak se splnilo, co je v Písmu: "Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu."
     
2.1Také já, bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. 2Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného, než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. 3Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. 4A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. 5To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.

RESPONSORIUM

Srov. Mt 4, 18. 19


O. Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl Petra a Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Zavolal je a řekl: * "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí."
V. Byli totiž rybáři. Řekl jim: * "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí."

DRUHÉ ČTENÍ

Z homilií svatého biskupa Jana Zlatoústého na Janovo evangelium

(Hom. 19, 1: PG 59, 120-121)

 

Našli jsme Mesiáše

     Když Ondřej zůstal u Ježíše,1 poznal a získal mnoho. To bohatství si však nenechává pro sebe: rychle běží pro svého bratra, aby se s ním o ně podělil. Jen si všimni, co bratrovi říká: Našli jsme Mesiáše – Krista, Pomazaného.2
     Vidíš? Jen krátce se u Krista učil, a co už dokáže! Dosvědčuje tu jak moc a sílu Učitele, od něhož se učedníkům dostalo tohoto poznání, tak i jejich upřímnou snahu, se kterou o ně od počátku usilovali. Tak totiž může mluvit jenom ten člověk, který z hloubi duše prahne po Mesiáši a toužebně vyhlíží jeho příchod z nebe; a jakmile se Mesiáš objeví, skáče radostí a pospíchá tu ohromnou novinu sdělit ostatním. A to je pravá bratrská láska, opravdové pokrevní přátelství a čistý cit: vzájemně si otevřít duši, podat si pomocnou ruku, duchovně se sjednotit.
     A všimněme si také Petra, jak je od samého počátku přístupný a ochotný. Přichází ihned, bez váhání. Přivedl ho k Ježíšovi3, říká evangelista. Důvěřivost, s níž Petr přijal tu výzvu, aniž ji nějak dlouze zkoumal, není nic hodného odsouzení. Je dokonce pravděpodobné, že bratr mu o všem přesně a podrobně vyprávěl - evangelisté přece bývají rádi struční a často vyprávějí o řadě událostí ve zkratce. Ostatně evangelista neříká, že Petr hned uvěřil, ale jen, že ho Ondřej přivedl k Ježíšovi, aby se všechno dověděl přímo od něho. Svědkem byl totiž ještě další učedník, který byl při tom.
     Jestliže už Jan Křtitel říkal: On je Beránek4 a On křtí Duchem,5 a tak odkazoval na Krista, že u něho je třeba o tom hledat jasnější poučení, tím spíš to učinil Ondřej. Nemyslel si, že by sám byl s to všechno objasnit, a tak hned přivedl svého bratra k samému zdroji světla; učinil to s takovým spěchem a s takovou radostí, že Petr ani trochu nezaváhal.

     1 Jan 1, 39
     2 Jan 1, 41
     3 Jan 1, 42
     4 srov. Jan 1, 29
     5 srov. Jan 1, 33

RESPONSORIUM

O. Když svatý Ondřej uslyšel, že ho Pán volá, zanechal sítě, kterých užíval ke své práci * a šel za dárcem věčného života.
V. Z lásky ke Kristu a pro evangelium podstoupil mučednickou smrt * a šel za dárcem věčného života.

https://breviar.op.cz/?a=2&datum=2021-11-30&k=

 

 

 

 

 

 

Opravujeme kostel sv. Jindřicha v Starých Hamrech-2022, druhý rok 

 

STARÉ HAMRY, KOSTEL SV. JINDŘICHA, číslo účtu:  kostel Staré Hamry: 5807763319/0800

Bohoslužby listopad 2022, neděle a svátky: 

27. listopad 2022, 1. neděle adventní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
 
30. listopad 2022, Svátek sv. Ondřeje, apoštola: Ostravice 8.00
 

Bohoslužby prosinec 2022, neděle a svátky:

4. prosinec 2022, 2. neděle adventní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
 
11. prosinec 2022, 3. neděle adventní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
 
18. prosinec 2022, 4. neděle adventní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
 
24. prosinec 2022, Slavnost Narození Páně - vigilie: Bílá 16.00, Slavnost Narození Páně - v noci: Ostravice 21.00, Staré Hamry 22.30
 
25. prosinec 2022, Slavnost Narození Páně - ve dne, 1. svátek vánoční: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
 
26. prosinec 2022, Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, 2. svátek vánoční: Ostravice 8.00
 
30. prosinec 2022, Svátek Svaté rodiny: Ostravice 16.00
 
31. prosinec 2022, Sv. Silvestr I. - Silvester: Ostravice 16.00
 
1. leden 2023, Slavnost Matky Boží, Panny Marie: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

 

VÁNOCE 2022

https://www.studenec.cz/sz/wp-content/uploads/archiv/foto/086-14-betlem8.jpg

Místo, kde se měl narodiť nás Pán Ježíš Kristus, Betlém, Izrael

Bazilika Narození Ježíša Krista

Mše svatá v Betlémě na Poli pastýřů, na které se zúčastnili i věříci z farnosti Ostravice a Bílá

 
 

Bohoslužby Vánoce 2022:

 

24.12.2022 Štědrý den - Bílá 16.00, Ostravice 21.00, Staré Hamry 22.30

 

25.12.2022 Slavnost Narození Páně - Ostravice 8.00, Bílá 10.30

 

26.12.2022 Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - Ostravice 8.00

 

31.12.2022 Sv. Silvester - Ostravice 16.00, Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

 

1.1.2023 Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok - Ostravice 8.00, Bílá 10.30

 

 

 

STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

číslo účtu:  kostel Staré Hamry

5807763319/

0800

rok 2021

Oprava kostela 2021

 

rok 2022

 

 

           

Obnova korouhví 2020

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA