Svátek Proměnění Páně 

6. srpna 2020

 
 

Evangelium 

Ježíšova tvář zazářila jako slunce.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“

 

Mezizpěv – Žl 97,1-2.5-6.9

Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

Hospodin kraluje, ať zajásá země,
ať se radují četné ostrovy!
Mrak a temnota ho obklopují,
spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

Jako vosk se taví hory před Hospodinem,
před vladařem celé země.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost
a všechny národy vidí jeho slávu.

Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou zemí,
svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.

 

Preface o Proměnění Páně

Kristus zjevuje učedníkům svou slávu

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť tys nám zjevil,
že v Kristu přebývá plnost tvé slávy:
vždyť učedníci viděli jeho lidství
prozářené tvým světlem
a vydali nám o tom svědectví,
abychom se nad jeho křížem nepohoršili,
ale s nadějí očekávali,
že se i na církvi jednou zjeví tvá sláva,
jako se zjevila na Kristu, jejím Pánu.

A proto se připojujeme ke chvále,
kterou ti vzdávají nebesa
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

https://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/08_06.htm

Z kázání biskupa Anastázia Sinajského

(Nn. 6-10: Mélanges d‘archéologie et d‘histoire 67 [1955], 241-244)

 

Dobře, že jsme tady

     Toto tajemství zjevil Ježíš svým učedníkům na hoře Tábor. V době svého pozemského pobytu mezi nimi sice často hovoříval o Božím království a o svém druhém příchodu ve slávě, ale protože asi nebyli dostatečně přesvědčeni o tom, co jim o Božím království hlásal, chtěl, aby jejich srdce bylo nejhlubším přesvědčením naprosto proniknuto; a tak aby na základě přítomného zážitku vytušili budoucnost, dal jim na hoře Tábor zakusit Boží zjevení jako předznamenání a obraz nebeského království. Jako by jim přímo řekl: „Aby ve vás dlouhé čekání nevyvolávalo nevíru, již nyní, v této přítomné chvíli slyšte: Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak přichází1 ve slávě svého Otce.
     A evangelista na doklad toho, že Kristus skutečně může všechno, co chce, hned potom připojuje: Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako sníh. A hle, ukázal se Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.2
     To jsou divy dnešní slavnosti, to je i pro nás určené spasitelné tajemství, které se teď naplnilo na hoře Tábor: svolává nás sem jak smrt, tak oslavení Kristovo. Nuže, abychom mohli uprostřed učedníků, které Bůh naplnil Svatým Duchem, spolu s vyvolenými proniknout do hlubin tohoto neslýchaného a posvátného tajemství, naslouchejme svatému Božímu hlasu, jenž nás neustále z výšin hory svolává.
     Tam nahoru musíme spěchat, a troufám si říci, že stejně jako Ježíš. On je zde naším vůdcem a naším předchůdcem do nebe a před duchovními zraky budeme spolu s ním zářit, neboť on jakoby obnoví rysy naší duše a připodobní nás k svému obrazu; jako on sám budeme vždy více proměněni a dostaneme účast na Boží přirozenosti, vždy více budeme připraveni pro Boží království.
     Tam tedy pospěšme, s odvahou a radostí, a vstupme do samého středu oblaku, napodobme Mojžíše a Eliáše nebo Jakuba a Jana. Každý z nás ať je jako Petr, uchvácený Božím viděním a zjevením, proměněný tímto skvělým Proměněním, povznesený nad svět, vytržený ze země. Zanechme tělesnosti, opusťme stvoření a obraťme se ke Stvořiteli; jak to u vytržení řekl Petr: Pane, je dobře, že jsme tady.3
     Ano, Petře, opravdu je dobře, že jsme tady s Ježíšem, a dobré je zůstat s ním navěky. Vždyť co přináší více štěstí nebo co je vyššího a vznešenějšího než být u Boha, být mu připodobněn, být ve světle? Kdokoli z nás, jestliže má v srdci Boha a je proměněn v jeho božskou podobu, určitě zvolá: Dobře, že jsme tady, kde je všechno proniknuto světlem, kde vládne radost, blaženost a štěstí, kde srdce naplňuje jas, pokoj a slast. Zde vidíme Krista, našeho Pána a Boha, zde si on spolu s Otcem vyvolil příbytek,4 do něhož přichází se slovy: Dnes přišla do tohoto domu spása,5 zde jsou v Kristu poklady věčného dobra v míře vrchovaté, zde se jako v zrcadle objevují prvotiny a obrazy budoucího věku.

     1 Mt 16, 28
     2 Mt 17, 1-3 (Vulg.)
     3 Mt 17, 4
     4 srov. Jan 14, 23
     5 Lk 19, 9

RESPONSORIUM

Srov. Mt 17, 2.3; Lk 9, 32.34


O. Ježíšova tvář zazářila jako slunce. * Učedníci spatřili jeho slávu a padla na ně bázeň.
V. Ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. * Učedníci spatřili jeho slávu a padla na ně bázeň.

https://breviar.op.cz/?a=2&datum=2020-08-06&k=

    

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Řim 10, 9

VÍTEJTE 

NA INTERNETOVÝCH 

STRÁNKÁCH ŘÍMSKOKATOLICKÉ 

FARNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V OSTRAVICI A SV. BEDŘICHA V BÍLÉ

 

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

https://www.cirkev.cz/cs/apostolske-vyznani-viry

 

Kněz ve farnosti Ostravice a Bílá je k dispozici udělit svátostí po tel. domluvě. Telefón:  731 625 828

OSTRAVICE farní kostel

Nejsvětější Trojice

Ikona Nejsvětější Trojice

    
 

Bohoslužby srpen, neděle a svátky:

 
6.8.2020 Svátek Proměnění Páně Ostravice 17.00
9.8.2020 19. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30     
15.8.2020 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 8.00
16.8.2020 20. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30  
23.8.2020 21. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30 
30.8.2020 22. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30, Staré Hamry-Gruň 16.30     
 

Začátek postní doby 2020 v Domově pro seniory v Ostravici, Medela
 

Mše svatá 28.5.2020, Domov pro seniory Ostravice Medela       

 

Rozsvícení vánočního stromu 2019 Staré Hamry

 
 

                   1. svaté přijímání

                 Ostravice 26.5.2019

  
 
"Nejvýznamnější historickou památkou Ostravice je římskokatolický farní kostel Nejsvětější Trojice z letech 1788 – 89. Objekt byl v roce 1999 vyhlášen kulturní památkou České republiky jako příklad venkovské církevní architektury konce 18. století."
 

 

 

 

Bílá-Hlavatá, mše svatá 5.7.2019 po generální opravě kaple

 

 Bílá 30.3.2019

Výlet Lysá hora-senioři z Ostravice 11.6.2019

 

Hubertská mše svatá 19.10. 2019

https://www.clovekavira.cz/photo-detail/7492628/40b8be6c-2c63-4ecb-a330-eab91dbfdec4

Mše svatá Gruň 24.5.2020

 

 

 

 

 

 

 

letos:

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

XV. Svatohubertská mše na Bílé

Datum konání: 17. 10. 2020 začátek od 13:30

Místo konání: Lovecký zámeček, Bílá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    STARÉ HAMRY - GRUŇ

 

    KOSTEL PANNY MARIE

    POMOCNICE KŘESŤANŮ

 

 

číslo účtu: dary na kostel Staré Hamry

5807763319/0800

           STARÉ HAMRY

     KOSTEL SV. JINDŘICHA

Obnova korouhví 2020

https://www.stare-hamry.cz/fotogalerie.php?album=107

Pomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 hPomoc s úklidem kostela na St. Hamrech
 
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne v sobotu
6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního tempa).
Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli bychom vyčistit i schody vedoucí
do věže, proto si případně můžete odnést netopýří trus. V kostele je omezený počet
kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní.
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10 h

 

 

                   BÍLÁ

      KAPLE SV. HUBERTA