1.11.2018 pomazání nemocných

 
Ježíš Kristus- Lékař
Nemoc a utrpení byly vždy jedny z nejvážnějších problémů, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Každá nemoc nám může dát zahlédnout smrt. Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření se do sebe, někdy dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší zralosti, pomoci mu rozlišit v jeho životě, co není podstatné, aby se zaměřil na to, co je důležité. Velmi často nemoc vyvolá hledání Boha a návrat k němu.   
Pán Ježíš Kristus, lékař našich duší i našich těl, ten, který odpustil hříchy ochrnulému a vrátil mu tělesné zdraví, chtěl, aby jeho Církev pokračovala v síle Ducha svatého ve svém díle spásy a uzdravování i u svých členů (Katechismus katolické církve).  To je smysl návštěv kněze v nemocnicích a v domovech pro seniory. My křesťané věříme, že Bůh k nám přichází skrze svátosti, kterých je sedm: křest, biřmování, eucharistie, svátost pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Děkujeme vedení domova, že můžeme slavit každý druhý týden eucharistii, naslouchat Božímu slovu, které nás chce potěšit, povzbudit a uzdravit. 14 křesťanů přijalo 1.11.2018 svátost pomazání nemocných.  Skrze milost této svátosti dostává nemocný sílu a dar spojit se mnohem důvěrněji s Kristovým utrpením: je jistým způsobem posvěcen, aby přinášel plody připodobněním k výkupnému utrpení Spasitele. Utrpení, následek dědičného hříchu, dostává nový smysl: stává se účastí na Ježíšově spásném díle (Katechismus katolické církve).