Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

29. září 

Zj 12,7-12a

Vstupní modlitba

Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí;
dej, ať v našem pozemském životě
zakoušíme pomoc tvých svatých andělů,
sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. čtení Zj 12,7-12a

Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Na nebi nastal boj: Michael a jeho andělé se dali do boje sdrakem; drak ajeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: „Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci. Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti. Proto se veselte, nebesa a vy, kteří v nich přebýváte!“

https://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/09_29.htm