29. září 
Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, svátek


Michael, jehož jméno znamená „Kdo je jako Bůh?“, je v biblických textech označován jako jeden z prvních knížat (Dan 10, 13.21), ochránce vyvoleného národa (Dan 12, 1) a vítěz nad démonem (Jud 9; Zj 12, 7). Také křesťané v něm od počátku viděli zvláštního ochránce novozákonního Božího lidu a přímluvce zemřelých před Božím trůnem. Byl vzýván také při exorcismech. Jeho svátek se slaví už od 5. století ve výroční den posvěcení baziliky zbudované k jeho poctě v Římě na Via Salaria. Spolu s ním si dnes připomínáme další dva archanděly, kteří o sobě prohlásili, že stojí před Bohem (Lk 1, 19; Tob 12, 15). 

Gabriel znamená „Muž Boží“ nebo „Bůh ukázal svou sílu“. Jeho jméno se objevuje v knize proroka Daniela (8, 16; 9, 21). Zvěstoval také Zachariášovi narození Jana Křtitele (Lk 1, 19) a Panně Marii narození Ježíšovo (Lk 1, 26). Rafael znamená „Bůh uzdravil“. Vypráví o něm starozákonní kniha Tobiáš. Bývá vzýván jako průvodce cestujících.

PRVNÍ ČTENÍ

Z knihy Zjevení svatého apoštola Jana

12, 1-17
Boj Michaela s drakem

     1Objevilo se na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. 2Byla v jiném stavu a křičela v bolestech a v mukách před porodem. 3Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. 4Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem.
     Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. 
5A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. 6Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha, aby tam byla živena tisíc dvě stě šedesát dní.
     
7Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, 8ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. 9Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
10Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi:
"Od nynějška patří vítězství,
moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému,
neboť byl svržen žalobník našich bratří,
který na ně žaloval před naším Bohem ve dne i v noci.

11Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví
a slovem svého svědectví,
protože nemilovali svůj život natolik,
že by se zalekli smrti.

12Proto se veselte, nebesa
a vy, kteří v nich přebýváte!

     Běda však zemi a moři, neboť ďábel sestoupil k vám s velikým hněvem, protože ví, že už má jen málo času."
     
13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila onoho chlapce. 14Ale ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla odletět na poušť do svého útočiště, aby tam – daleko od hada – byla živena rok a dva roky a půl roku. 15Had pak za ženou vychrlil proud vody jako řeku, aby ji strhl tou řekou. 16Ale země přispěla ženě na pomoc: otevřela svůj jícen a pohltila tu řeku, kterou had vychrlil z tlamy.
     
17Tu se had na ženu rozlítil a odešel, aby vedl válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a hlásí se k Ježíšovu svědectví.

RESPONSORIUM

Srov. Zj. 12, 7. 10


O. Na nebi nastalo ticho, když drak bojoval s archandělem Michaelem. * Bylo slyšet volání: Vítězství, sláva a moc našemu Bohu.
V. Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému. * Bylo slyšet volání: Vítězství, sláva a moc našemu Bohu.

DRUHÉ ČTENÍ

Z homilií svatého papeže Řehoře Velikého na evangelia

(Hom. 34, 8-9: PL 76, 1250-1251)

 

Název "anděl" označuje službu, ne přirozenost

     Je třeba vědět, že název "anděl" označuje službu, ne přirozenost. Neboť tito blažení duchové v nebeské vlasti jsou sice vždycky duchové, ale nemohou se vždycky nazývat anděly; anděly jsou jen tehdy, když se jejich prostřednictvím něco oznamuje. Ti, kteří vyřizují poselství méně významné, se nazývají andělé, ti, kteří přinášejí poselství velmi důležité, archandělé.
     Proto nebyl poslán k Panně Marii jakýkoli anděl, ale archanděl Gabriel; slušelo se totiž, aby byl vybrán k této službě anděl nejvyššího řádu, protože měl zvěstovat událost, která převyšovala všechno.
     A někteří se také označují vlastními jmény, aby bylo z názvu zřejmé, jaká je jejich činnost. Ovšem v nebeském městě, kde patření na všemohoucího Boha dává všem plnost vědění, nedostávají vlastní jména proto, že by je bez nich nebylo možné poznat; ale protože přicházejí k nám konat nějakou službu, mají u nás podle svých úkolů také jména. Michael znamená "Kdo je jako Bůh?", Gabriel "Bůh ukázal svou sílu", Rafael "Bůh uzdravil".
     A kdykoli se v něčem zvlášť projevuje podivuhodná moc, uvádí se, že je poslán Michael, aby se poznalo podle skutku i podle jména, že nikdo nemůže vykonat, co může vykonat svou mocí Bůh. Proto se také uvádí, že onen dávný nepřítel, který se ve své pýše chtěl podobat Bohu a řekl: Vystoupím na nebesa, nad hvězdy nebe vyvýším svůj trůn, budu podobný Nejvyššímu,1 bude na konci světa jen s vlastními silami, dříve než propadne konečnému trestu, bojovat s archandělem Michaelem, jak je řečeno skrze Jana: Nastal boj, Michael se dal do boje.2
     A k Marii je poslán Gabriel, nazvaný "Bůh ukázal svou sílu", protože přišel zvěstovat toho, který se zjevil v poníženosti, aby pokořil zlé moci. Tím tedy, který se nazývá "Bůh ukázal svou sílu", měl být zvěstován ten, který přicházel jako Pán všech mocností, udatný v boji.3
     A jméno Rafael se vykládá, jak jsme již uvedli, "Bůh uzdravil". Neboť když se Rafael jako léčitel dotkl Tobiášových očí, setřel tmu jeho slepoty. Bylo tedy vhodné, aby ten, který byl poslán přinést uzdravení, se nazýval "Bůh uzdravil".

     1 Iz 14, 13.14
     2 srov. Zj 12, 7
     3 srov. Žl 23 (24), 8

RESPONSORIUM

Srov. Zj 8, 3. 4; Dan 7, 10


O. Anděl se postavil k oltáři: v ruce měl zlatou kadidelnici a bylo mu dáno mnoho kadidla. * A z kadidelnice v andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř.
V. Tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním. * A z kadidelnice v andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř.

https://breviar.op.cz/?a=2&datum=2020-09-29&k=

Kongregace Sester Těšitelek | Sv. Michael

https://www.sestrytesitelky.eu/fotogalerie/?id=70