Památka sv. Františka z Assisi, kněze a učitele církve

4. října

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatého Františka,
aby svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory
a stal se živým obrazem Krista;
dej nám svou milost,
abychom se i my stávali Kristu podobnými
a mohli se radovat ze spojení s tebou.
Skrze tvého Syna…

1. čtení - Gal 6,14-18 

Křížem je pro mě ukřižován svět a já světu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.

(Bratři!) Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření. A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, to-tiž na pravé Boží Izraelity. A pro budoucnost ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje! Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři! Amen.

Evangelium – Mt 11,25-30 

Skryl jsi tyto věci před moudrými a chytrými a odhalil jsi je maličkým.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš se ujal slova a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."

https://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_04.htm