Zvěstování Páně 25.3.

 
https://www.google.com/search?q=ikona+zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD&rlz=1C1CHBF_csCZ806CZ806&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=m4kb5oWeGwIf8M%253A%252CXl2319Efg7K6JM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQUskS8Gu0dVC4F_q2SsXgIym_ItQ&sa=X&ved=2ahUKEwiOxIKU3vngAhVEPVAKHdIsCDkQ9QEwAnoECAUQCA#imgrc=m4kb5oWeGwIf8M:&vet=1
 

Evangelium, Lk 1,26-38

Počneš a porodíš syna.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

1. čtení, Iz 7,10-14

Hle, panna počne.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je `Bůh s námi').“

Preface o Zvěstování Páně

Věčné Slovo se mocí Ducha Svatého stalo člověkem.

V: Pán s vámi.
O: I s tebou.
V: Vzhůru srdce.
O: Máme je u Pána.
V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on je tvé Slovo, které Panna Maria s vírou přijala
a které se v jejím čistém těle
mocí tvého svatého Ducha stalo pro nás člověkem.

V něm se nám ukázala tvá věrnost:
v něm jsi naplnil slib daný Izraeli i touhu vloženou do srdce všech lidí.

A proto tě společně chválíme
a se všemi nebeskými zástupy voláme:

https://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/03_25.htm