5.2. Sv. Agáta

Památka sv. Agáty, panny a mučednice 

5. února 

Vstupní modlitba

Bože, tys povolal svatou Agátu,
aby ti vydala svědectví
svým čistým životem a mučednickou smrtí;
na její přímluvu vyslyš naše prosby
a dej, ať i my obstojíme ve všech zkouškách
a sloužíme ti s čistým srdcem.
Skrze tvého Syna…

 

Preface o mučednících

Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
žes nám na své mučednici Agátě zjevil svou moc.

Ona následovala tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetila krví;
a její oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

https://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/02_05.htm