22.7. Sv. Marie Magdaléna

Svátek sv. Marie Magdalény 22. července 2020

Evangelium – Jan 20,1.11-18

Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?

Slova svatého evangelia podle Jana.

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl: „Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: 'Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.'“ Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ – a toto že jí řekl.

 

Preface: Apoštolka apoštolů 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom tě, všemohoucí Otče, stejně velký mocí i milosrdenstvím, ve všem velebili skrze Krista, našeho Pána. On se v zahradě viditelně ukázal Marii Magdaléně: té, která ho s láskou provázela za života, viděla umírat na kříži, hledala u hrobu, kam byl položen, a jako první se mu poklonila po jeho vzkříšení. A poctil ji tím, že měla apoštolům prokázat apoštolskou službu, aby se dobrá zvěst o novém životě šířila do všech končin světa. A proto tě, Bože, chválíme a s anděly a všemi svatými radostně voláme:

 

https://www.liturgie.cz/shared/clanky/541/CM2015-dodatky_preface-Marie-Magdalena.pdf

https://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_22.htm