Bílá sobota

KRÁTKÉ ČTENÍ

Oz 5, 15d – 6, 2
Tak praví Hospodin: V soužení po mně budou toužit: Nuže, vraťme se k Hospodinu! On nás rozdrásal a on nás uzdraví, on nás zranil a on nás obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nás vzkřísí, před jeho tváří budeme žít.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM
    Místo responsoria se říká:

Ant. Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto také ho Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.

https://breviar.op.cz/?a=3&datum=2022-04-16&k=

 

Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu

(PG 43, 439.451.462-463)

 

Sestoupení Páně do pekel

     Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla,1 protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých.
     Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou ovci.2 Jistě chce navštívit ty, kdo se nacházejí v naprostých temnotách a ve stínu smrti;3 jistě přichází vysvobodit z bolestí uvězněného Adama spolu s uvězněnou Evou, jako Bůh i Evin syn.4
     Pán k nim vešel vyzbrojen vítězným křížem. Jakmile ho praotec Adam uviděl, v úžasu se bil v prsa a na všechny volal: „Můj Pán ať je se všemi!“ A  Kristus Adamovi odpovídá: „I s tebou.“ Chápe ho za ruku a burcuje ho slovy: „Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.5
     Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem; pro tebe a pro ty, kteří se mají z tebe narodit nyní říkám a s veškerou mocí poroučím těm, kdo byli v poutech: Vyjděte ven. A těm, kdo byli v temnotě: Mějte světlo. A spícím: Vstaňte.
     Přikazuji ti: Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli. Vstaň, dílo mých rukou, vstaň můj obraze učiněný k mé podobě.6 Vstaň a vyjděme odtud. Neboť tys ve mně a já v tobě,7 jsme přece jedna nedílná osoba.
     Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem. Pro tebe jsem já, Pán, přijal tvou podobu služebníka. Pro tebe jsem já, který jsem na nebi, přišel na zem a do podsvětí. Pro tebe, člověče, jsem byl jako člověk, bez pomoci, odložený mezi mrtvé.8 Pro tebe, který jsi vyšel ze zahrady,9 jsem byl ze zahrady vydán Židům10 a v zahradě ukřižován.11
     Pohleď na můj poplivaný obličej, to jsem snesl pro tebe, abych v tobě obnovil dřívější dech.12 Pohleď na mé zpolíčkované tváře; to jsem snesl, abych tvou porušenou podobu obnovil opět k svému obrazu.
     Pohleď na má zbičovaná záda; to jsem snesl, abych odstranil břemeno hříchů tížící tvá ramena. Pohleď na mé ruce šťastně přibité ke kmeni kříže; to pro tebe, jenžs kdysi nešťastně vztáhl svou ruku ke kmeni v ráji.
     Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe, který jsi usnul v ráji a nechal vyvést ze svého boku Evu. Můj bok vyléčil ránu ve tvém boku. Můj spánek tě vyvede ze spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě.
     Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel tě vyvedl z rajské země; já už tě neusadím do ráje, ale na nebeský trůn. On tě zahnal od stromu života, který byl předobrazem; avšak já jsem sám život, a hle, jsem s tebou spojen. Určil jsem cheruby, aby tě opatrovali jako služebníci a přikazuji jim, aby tě měli v takové úctě, jaká přináleží Bohu.
     Trůn s cheruby je uchystán, nosiči jsou pohotově a připraveni, svatební komnata je vystrojena a jídla přichystána. Věčné stánky a příbytky jsou vyzdobeny, poklady věčných statků otevřeny a nebeské království je připraveno už od věků.

     1 Žl 75 (76), 9
     2 srov. Lk 15, 3 a násl.
     3 srov. Lk 1, 79
     4 srov. Gn 3, 15
     5 Ef 5, 14
     6 srov. Gn 1, 27
     7 srov. Jan 17, 21.23
     8sorv. Žl 87 (88), 5.6
     9srov. Gn 3, 23
     10srov. Jak 18, 1 a násl.
     11srov. Jan 19, 41
     12srov. Gn 2, 7

RESPONSORIUM


O. Odešel náš pastýř, pramen živé vody, při jeho smrti se zatmělo slunce; přemohl toho, který držel v zajetí prvního člověka. Dnes náš Spasitel vyvrátil z veřejí brány smrti.
V. Rozrazil závory říše zemřelých a zničil moc ďáblovu. * Dnes náš Spasitel vyvrátil z veřejí brány smrti.

MODLITBA

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn sestoupil mezi mrtvé a tys ho slavně vzkřísil; prosíme tě, dej, ať všichni, kdo byli ve křtu spolu s ním pohřbeni, spolu s ním také vstanou ze smrti k věčnému životu. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

https://breviar.op.cz/?a=2&datum=2021-04-03&k=