SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

 

 
https://www.svataikona.sk/?cont=detail&detail=121

Vstupní antifona – Zj 5,12; 1,6

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

Vstupní modlitba

Všemohoucí, věčný Bože,
tys dal svému milovanému Synu
všechnu moc na nebi i na zemi,
aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,
poznává tvou slávu,
věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.

1. čtení – Dan 7,13-14

Jeho moc je věčná.

Čtení z knihy proroka Daniela.

Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

Mezizpěv – Žl 93,1ab.1c-2.5

Hospodin kraluje, oděl se velebností.

Hospodin kraluje, oděl se velebností,
oděl se Hospodin, opásal se mocí.

Dal světu základ,
že nezakolísá.
Pevný je trůn tvůj od pradávna,
jsi od věčnosti.

Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé,
tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.

2. čtení – Zj 1,5-8

Vládce nad pozemskými králi ... udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil našich hříchů a udělal z nás královský (národ) a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

Zpěv před evangeliem – Mk 11,10

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Aleluja.

Evangelium – Jan 18,33b-37

Ano, já jsem král.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

Preface o Kristu Králi

Kristus je Král všeho tvorstva.

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys svého jednorozeného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista,
pomazal olejem radosti na kněze a krále.
On je kněz navěky:
sám sebe položil na oltář kříže
jako dokonalou oběť našeho smíření a vykoupení.
A on je král vesmíru:
všechno tvorstvo jsi mu podřídil,
aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném:
v království pravdy a života,
v království svatosti a milosti,
v království spravedlnosti, lásky a pokoje.

A proto tě celý vesmír oslavuje
a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň.
Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

https://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/Krista_Krale.htm

PRVNÍ ČTENÍ

Z Knihy Zjevení svatého apoštola Jana

1, 4-6.10. 12-18; 2, 26. 28; 3, 5b. 12. 20-21
Vidění Syna člověka v jeho slávě

     1.4Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde, a od sedmi duchů před jeho trůnem 5a od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvorozeného z mrtvých a vládce nad pozemskými králi.
     Tomu, který nás miluje, který nás svou smrtí zbavil hříchů 
6a udělal z nás královský národ a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen.
     
10A jednou v den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice.
     
12Obrátil jsem se, abych se podíval po tom hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů postavu podobnou Synu člověka, oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým pásem. 14Jeho hlava a vlasy byly bělostné jak sněhobílá vlna, jeho oči jako ohnivý plamen, 15jeho nohy jako z mosazi rozžhavené v peci, jeho hlas jako hukot množství vod16V pravé ruce držel sedm hvězd, z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč a jeho tvář zářila jako slunce v plné své síle.
     
17Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. 18Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí.
     
2.26Tomu, kdo zvítězí a zůstane věrný mým skutkům až do konce, dám moc nad pohany, podobně 28jako jsem já dostal tuto moc od svého Otce. A dám mu jitřní hvězdu.
     
3.5Jeho jméno nevymažu z knihy života, ale budu se k němu znát před svým Otcem a jeho anděly.
     
12Kdo zvítězí, z toho udělám sloup v chrámě svého Boha a nikdy už z něho nevyjde; napíšu na něho jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, a také svoje nové jméno.
     
20Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. 21Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně.“

RESPONSORIUM

Mk 13, 26-27; Žl 97(98), 9b


R. Uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle své anděly * a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe.
V. On zemi soudí spravedlivě, on podle práva národy řídí. * A shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe.

DRUHÉ ČTENÍ

Z pojednání "O modlitbě" od kněze Órigena

(Cap. 25: PG 11, 495-499)

 

Příjď království tvé

     Podle slov našeho Pána a Spasitele Boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat, ani se nedá říci: Hle, tady je! nebo tam je! Neboť Boží království je mezi námi.1 Vždyť to slovo je blízko, téměř v našich ústech a v našem srdci.2 Proto je jasné, že každý, kdo se modlí za příchod Božího království, modlí se nepochybně za to Boží království, které má v sobě: aby v něm vzešlo, neslo plody a nabývalo dokonalosti. Neboť v každém svatém kraluje Bůh a každý svatý poslouchá Boží zákony, plné Ducha, a Bůh v něm přebývá jako v dobře spravované obci. Vždyť je při něm neustále Otec a spolu s Otcem kraluje v takové dokonalé duši Kristus podle slov Písma: Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.3
     A budeme-li bez ustání postupovat, dojde Boží království, které je v nás, svého vrcholu tehdy, až se naplní, co řekl apoštol; že totiž Kristus, až se mu podrobí všichni nepřátelé, odevzdá království Bohu a Otci, aby byl Bůh všechno ve všem.4 Proto se neustále modleme a vnitřně uschopněni přítomností Božího Slova říkejme svému Otci, jenž je na nebesích: Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé.5
     O Božím království je si ještě třeba uvědomit toto: Jako nemá spravedlnost nic společného s nepravostí a jako se světlo nesnáší s temnotou a Kristus s Beliárem,6 právě tak nemůže být Boží království pohromadě s královstvím hříchu.
     Chceme-li proto, aby v nás kraloval Bůh, ať v našem smrtelném těle nevládne hřích.7 Umrtvujme naopak své pozemské údy8 a přinášejme ovoce Ducha, aby se v nás Hospodin mohl procházet jako v duchovní rajské zahradě a aby v nás kraloval on sám se svým Kristem sedícím v nás po pravici Otcovy duchovní moci, o niž prosíme. Ať tu sedí, dokud se všichni jeho nepřátelé, kteří jsou v nás, nestanou podnoží jeho nohou9 a dokud z nás nezmizí každá jiná vláda, síla a moc.10
     Toto se může zajisté stát v každém z nás, a v každém z nás může být jako poslední nepřítel zničena smrt,11 aby i v nás mohl Kristus říci: Smrti, kdepak je tvůj bodec? Peklo, kdepak je tvé vítězství?12 Nechť tedy již nyní to, co je v nás porušitelné, vezme na sebe svatost a neporušitelnost, a co je smrtelné, vezme na sebe Otcovu nesmrtelnost,13 neboť smrt již byla přemožena. Aby tak v nás kraloval Bůh a my již nyní měli účast na dobru nového zrození a vzkříšení z mrtvých.

     1 sorv. Lk 17, 20-21
     2 srov. Řím 10, 8; Dt 30 ,14
     3 Jan 14, 23
     4 1 Kor 15, 24.28
     5 Mt 6, 9-10
     6 srov. 2 Kor 6, 14-15
     7 srov. Řím 6, 12
     8 srov. Kol 3, 5
     9 srov. Žl 109 (110), 1
     10 1 Kor 15, 24
     11 srov. tamtéž. v. 26
     12 srov. tamtéž. v. 55; srov. Oz 13, 14
     13 srov. 1 Kor 15, 53.54

RESPONSORIUM

Zj 11, 15b; Žl 21(22), 28b-29a


R. Teď se ujal vlády nad tímto světem náš Pán a jeho Pomazaný * a bude kralovat na věčné věky!
V. Všechny lidské rody s uctíváním padnou před ním na tvář, neboť jen Pánu patří kralování. * A bude kralovat na věčné věky!

https://breviar.op.cz/?a=2&datum=2021-11-21&k=