SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

25.12.

 

Evangelium - Lk 2,1-14

 

Dnes se vám narodil Spasitel.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení."

 

Mezizpěv - Žl 96,1-2a.2b-3.11-12.13

Odp: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

 
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
 
Rozhlašujte den po dni jeho spásu,
vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.
 
Radujte se, nebesa, zajásej, země,
zahuč, moře a vše, co je naplňuje.
Zaplesej, pole a vše, co je na něm.
Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.
 
Před Hospodinem, že přichází,
že přichází řídit zemi.
Bude řídit svět spravedlivě,
národy bude spravovat věrně.
 
https://m.liturgie.cz/misal/02vanoce/12_25b.htm
 

Z kázání svatého papeže Lva Velikého

(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 190-193)

 

Uvědom si, křesťane, svou důstojnost

    Nejmilejší, náš Spasitel se dnes narodil. Radujme se! Kde se slaví narozeniny života, tam není dovoleno nechávat místo pro smutek. Tento život, když nás zbavil strachu ze smrtelnosti, přináší nám radost ze slíbené věčnosti.
     Nikdo není vylučován z účasti na tomto nadšení, všichni mají tentýž společný důvod k radosti; neboť náš Pán, přemožitel hříchu a smrti, nikoho sice neshledal bez viny, ale přišel, aby všechny vysvobodil. Nechť plesá svatý, blíží se k palmě vítězství. Nechť se raduje hříšník, nabízí se mu milost. Nechť se vzchopí pohan, je volán k životu.
     Boží Syn v plnosti času, stanovené podle nevyzpytatelného úradku Božího, vzal na sebe lidskou přirozenost, aby ji smířil s jejím tvůrcem. Tak měl být původce smrti ďábel poražen tou přirozeností, jejímž prostřednictvím zvítězil.
     Plesající andělé při narození Pána zpívají Sláva na výsostech Bohu a oznamují na zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení.1 Vidí totiž nebeský Jeruzalém vytvářený ze všech národů světa. Jak velkou radost nad tímto dílem nevýslovné Boží lásky má mít ve své nepatrnosti člověk, když se nad ním tolik radují ve své vznešenosti andělé?
     Proto, nejmilejší, děkujme Bohu Otci skrze jeho Syna v Duchu Svatém, že nás pro své velké milosrdenství miloval a slitoval se nad námi. I když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem,2 abychom v něm byli novým stvořením,3 jeho novým výtvorem.
     Odložme tedy starého člověka s jeho skutky,4 a když se nám dostalo účasti na Kristově urozenosti,5 odřekněme se dřívějších způsobů života.
     Uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti,6 nevracej se tedy hanebným chováním do starého ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem. Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla a království Božího.7
     Svátostí křtu ses stal chrámem Ducha Svatého. Nedopusť, aby tak vznešený host pro tvé špatné skutky od tebe odešel a aby tě ďábel znovu uvrhl do svého otroctví; neboť výkupným za tebe je Kristova krev.

     1 Lk 2, 14
     2 Ef 2, 5
     3 srov. 2 Kor 5, 17
     4 srov. Ef 4, 22
     5 srov. Sk 17, 29
     6 2 Petr 1, 4
     7 srov. Kol 1, 13

RESPONSORIUM


O. Dnes nám sestoupil z nebe pravý pokoj. * Dnes se nebe rozzářilo nad celou zemí.
V. Dnes nám zazářil odedávna připravovaný den spásy, den věčné blaženosti. * Dnes se nebe rozzářilo nad celou zemí.
 
https://breviar.op.cz/?a=2&datum=2020-12-25&k=
 
 
zdroj: https://www.google.com/search?q=ikona+narozen%C3%AD+p%C3%A1n%C4%9B&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjpv_vYzpjfAhXLa1AKHUOdC28QsAR6BAgGEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=HZtcOupxsTEb4M: