Svátek Povýšení svatého Kříže 14. 9.

 
https://kalendar.or.cz/ikony-img/nh-991416.vozdvizhenie_kresta-elevatio.jpg
 
Tento svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se už v 5. století 14. září vystavovaly k veřejné úctě věřících části dřeva z Kristova kříže. Křesťanský Východ začal pak v tento den slavit dnešní svátek; v 7. století se jeho slavení rozšířilo i na Západ. Později se zároveň vzpomínalo také na znovuzískání svatého Kříže z Persie, kam byly jeho ostatky odneseny jako válečná kořist. Císař Hérakleios je v roce 628 přinesl zpět do Jeruzaléma.
 
https://www.cirkev.cz/archiv/100907-svatek-povyseni-svateho-krize
 

Evangelium – Jan 3,13-17

Syn člověka musí být vyslyšen.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“

Oslava Kristova kříže

V.:  Pán s vámi.
O.:  I s tebou.
V.:  Vzhůru srdce.
O.:  Máme je u Pána.
V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.:  Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť naše spása je v kříži tvého Syna:
kříž neznamená již smrt,
ale stal se nám stromem života;
a člověk propadlý hříchu a smrti
byl vrácen životu skrze kříž našeho Pána, Ježíše Krista.

A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

https://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/09_14.htm

Z promluv svatého biskupa Ondřeje Krétského

(Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis: PG 97, 1018-1019. 1022-1023)

 

Kříž je slávou a vyvýšením Kristovým

     Slavíme svátek kříže, který zahnal naše temnoty a vrátil nám světlo. Slavíme svátek kříže a spolu s Ukřižovaným se nám dostává povýšení, takže pod námi zůstává země s našimi hříchy a získáváme nebe. Tolik toho má v moci kříž a kdo má kříž, má poklad. A právem jsem nazval pokladem to, co je ze všech dobrých věcí vskutku a vpravdě nejkrásnější, neboť v kříži a skrze něj byla obnovena naše spása, na něm veškerá naše spása spočívá.
     Bez kříže by totiž nebyl ukřižovaný Kristus, bez kříže by nebyl Život přibitý na dřevo. A kdyby život nebyl přibitý na kříž, nevytryskly by z Kristova boku prameny nesmrtelnosti, krev a voda, smíření světa, a dlužní úpis hříchu by nebyl zničen,1 nebyli bychom propuštěni na svobodu, neokoušeli bychom z ovoce stromu života, neotevřel by se nám ráj. Bez kříže by nebyla přemožena smrt, peklo by nebylo připraveno o moc nad námi.
     Nuže, veliký a vzácný je kříž. Je veliký, protože veliké je množství dobra, které způsobil, tím větší, čím více dobra přísluší Kristovým divům a jeho utrpení; a je vzácný, protože je znamením umučení Božího Syna i znamením jeho vítězství: je znamením smrti, kterou na sebe na kříži za nás dobrovolně vzal, a znamením vítězství, neboť jím byl sražen ďábel a přemožena smrt, brány pekelné byly vyvráceny a celému světu byla přinesena spása.
     Tento kříž sluje také Kristovou slávou a Kristovým povýšením. On je ten vytoužený kalich a dovršení všech utrpení, která pro nás Kristus vytrpěl. Že kříž skutečně je slávou Kristovou, to slyšíme z jeho vlastních úst: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm; ano, hned ho oslaví.2 A také: Oslav mě, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět.3 A jinde: Otče, oslav své jméno. A ozval se hlas z nebe: Oslavil jsem a ještě oslavím.4 Naznačoval tím slávu, která vzešla pak z kříže.
     A že je kříž také Kristovým vyvýšením, to opět potvrzují jeho vlastní slova: Až budu vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.5 Vidíš tedy, že slávou a vyvýšením Kristovým je kříž.

     1 srov. Kol 2, 14
     2 Jan 13, 31
     3 Jan 17, 5
     4 Jan 12, 28
     5 Jan 12, 32

RESPONSORIUM

 


O. Slavný kříži, na tobě visel Kristus, vydaný za naši spásu. * Na tobě byl vykoupen svět krví našeho Pána.
V. Buď pozdraven, kříži, Kristovým tělem jsi byl posvěcen a jeho údy ozdoben jako drahokamy. * Na tobě byl vykoupen svět krví našeho Pána.

https://breviar.op.cz/?a=2&datum=2020-09-14&k=